การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ

Main Article Content

ศิริอมร กาวิละ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการเรียนรายวิชาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและรายวิชาการประกอบการของนักศึกษา 2) เพื่อทดลองและประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการในรายวิชารายวิชาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและรายวิชาการประกอบ  และ 3) เพื่อวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเป็นการวิจัยแบบการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)  กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชาการประกอบการ จำนวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชาการประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 118 คน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปะศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.00 นักศึกษามีปัญหาการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัญหาอันดับแรก คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน  รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียน การสอน และด้านผู้เรียน  ผลการทดลองและประเมินการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกสื่อ อันดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 รายการ คือ เกม Mini Market  กิจกรรมแผนการเงิน กิจกรรมสมุดโน้ต รองลงมา คือ แผนการผลิต สื่อ VDO และวิทยากรมาบรรยาย  ตามลำดับ  ผลการวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ  ผู้วิจัยสามารถสรุปสื่อที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและการประกอบการ ได้เป็น 3  กลุ่มดังนี้ คือ1) สื่อที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เกมร้อยลูกปัด  แบบสอบถาม PEC  กิจกรรมสมุดโน้ต  กิจกรรมแผนการเงิน และรายงานเดี่ยว 2) สื่อที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี ประกอบด้วยสื่อVDO  เกม Mini Market  วิทยากรบรรยาย และกรณีศึกษาและ  3) สื่อที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุด ประกอบด้วยสื่อแผนการผลิต  และงานกลุ่ม

The purposes of the research seemed to investigate (1) current conditions and problems in learning in the course of the spirit of being entrepreneurs of the students, (2) to test and evaluate the use of teaching and Learning Materials forms to promote learning about entrepreneurship. Courses in the spirit of an entrepreneur and entrepreneurship courses (3) analysis of learning and teaching appropriate to promote learning in entrepreneurship. The research seemed to be ‘Research and Development’. The samples of the research were 3 lecturers of the course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs, and 118  the students who registered in the course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs in The Far Eastern University semester 2/2013. 

The findings of the research indicated that; most samples of the research were females studying in the first year in the faculty of Liberal Arts with grade averages 2.50 – 3.00. On the whole, the students met problems in learning at the middle level. It can be found that learning environment seemed to be the first problem, and teaching and learning styles and the students seemed to be the second and the third problems. Results and assessment of learning and teaching, it can be said that the students had the opinions at the high level. When each side of all sides was considered, it was found that the students had the opinions in terms of teaching and learning styles at the high level in all materials. The first rank of the materials contained 3 items at the same level; that is mini market, financial plan, and note book. In addition, production plan, VDO, and narrators seemed to be the second, the third, and the fourth rank respectively. The materials were divided into 3 types: materials stimulating creative thinking to order to apply to learning being entrepreneurs, materials that can help lecturers to pass on knowledge very well, and materials helping the students to share opinions and to participate in working.

The analysis of learning and teaching appropriate to promote learning in entrepreneurship for teaching and learning in the course of the spirit of being entrepreneurs and the course of the entrepreneurs can be divided into 3 types as follows; 1)Materials stimulating creative thinking to order to apply to learning being entrepreneurs contained threading beads games, questionnaires, PEC, activities of note books, activities of financial plans, and individual works.2 Materials that can help lecturers to pass on knowledge very well consisted of VDO, mini market games, narrators. 3) Materials helping the students to share opinions and to participate in working contained materials, production plans, and group works.

Article Details

Section
Research Articles