การจัดการทรัพยากรมนุษย์: การสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

Main Article Content

มนสิชา อินทจักร
อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์

Abstract

ธุรกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันนั้น  ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้คงอยู่ท่ามกลางภาวการณ์แข่งขัน ทั้งยังเป็นปัจจัยที่นำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายและนำไปสู่ความสำเร็จ การสร้างเครือข่ายเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันจึงจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงบนฐานความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผล และสอดรับกับความต้องการของตลาด อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างแท้จริง

With the rapid changes in the global business, human resource is one of the most important factors in order to promote its competitive advantages. Networking with alliance is significant among borderless industries in this age of globalization.  It is a method that enables organization and employees to exchange information such as skills, experiences and knowledge with alliance both inside and outside of their cooperations. Hence, the improvement of competitiveness must be done simultaneously with proper understanding in constructing culture of change that correspond the market demand which will lead to a successful business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles