ศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ส่วนขยายนามภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

กู เมงยู

Abstract

บทความนี้เขียนขึ้นจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยายนามภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา จึงทำให้ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการใช้ส่วนขยายนาม เพราะโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมาก  ภาษาไทยจะวางส่วนขยายนามไว้ด้านหลังของคำนาม  ส่วนภาษาจีนจะวางส่วนขยายนามไว้ด้านหน้าของคำนาม  

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีคะแนนการทดสอบการใช้ส่วนขยายนามที่มีคำเดียวมากกว่าคะแนนการใช้ส่วนขยายนามที่มีหลายคำ โดยนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่สูงจะสามารถใช้ส่วนขยายนามภาษาจีนได้ดีกว่านักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะการใช้ส่วนขยายนามที่มีหลายคำ  ทั้งยังพบว่านักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนและสามารถพูดภาษาจีนท้องถิ่นได้สามารถช่วยให้การเรียนการสอนเรื่องส่วนขยายนามดีขึ้น

This paper studied by the results from analyze of using Chinese attribute by the Thai students who study in The Far Eastern University. Almost students start to study Chinese language at the university, so they are not fluent in Chinese grammar, especially using Chinese attribute. Because the structures between Thai and Chinese are quite different in that Thai structure is “Noun + Attribute” but Chinese structure is “Attribute + Noun”.

The results of this paper were summarized as follows: the score of using single Chinese attribute was higher than the score of using multiple Chinese attribute. Generally speaking, senior students were good at using Chinese attribute than junior students, especially in the part of using multiple Chinese attribute. The interesting result in this paper was the students who is Thai – Chinese descent and can speak Chinese dialect were easier understand how to use Chinese attribute.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles