พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากตัวแทนผู้สูงอายุและพนักงานร้านค้าปลีก จำนวน 135 ตัวอย่าง ในเขตเมืองและนอกเมือง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่ม สรุปประเด็น และสรุปผล

ผลการศึกษา พบว่า สินค้าที่ผู้บริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อมากที่สุด คือ เครื่องดื่ม โดยในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยจะซื้อสินค้าปริมาณที่พอดีต่อการบริโภค  ที่ตั้งของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต้องอำนวยความสะดวกในการซื้อให้กับลูกค้าด้วยบริการ 24 ชั่วโมง และต้องการให้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ใกล้กับสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย หรือเป็นทางผ่านระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสูงวัยตามการส่งเสริมการขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พบว่า ผู้บริโภคสูงวัยมีพฤติกรรมการซื้อจากการลดราคาสินค้ามากที่สุด และต้องการส่งเสริมการขายที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอุปสรรคจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่

This research aims to study behavior of the buying elderly consumers and barriers to purchases in modern retail store. To gathered data from the insights of the interview; senior representatives and staff 135 samples in urban and suburban from 4 regions of Thailand. Data were analyzed using qualitative analysis.

The study found that most elderly consumers prefer to buy drinks and buy the size fit for consumption. This can establishment for modern retailers.  To facilitate the purchase of services to customers 24 hours and located in community areas, closed to the place of work or residence or a bypass route in everyday life. The promotion factor showed that the elderly consumers would like to reduced price products, and should be simple, The most of elderly did not problem on purchases at modern retail stores.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles