การตลาดสำหรับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Main Article Content

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
ภาคภูมิ ภัควิภาส

Abstract

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความต้องการทางส่วนประสมการตลาด ของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 400 ราย โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 31-35 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   30,001 – 40,000 บาท พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีการวางแผนที่จะท่องเที่ยวในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  โดยการท่องเที่ยวแต่ละครั้งมีจำนวนวันท่องเที่ยว  จำนวน 3-7 วัน นิยมมาท่องเที่ยวเป็นครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งมีจำนวน 50,001 – 60,000 บาท โดยความต้องการทางปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีค่าเฉลี่ยความต้องการส่วนประสมทางการตลาดในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่
1) การท่องเที่ยวจะต้องสร้างความประทับใจในส่วนประสมการตลาด 2) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยายเครือข่ายการตลาดจากตลาดในประเทศ 3) ควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ ให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

The objective of this research are to explore demographic information, behavior and needs ofmarketing mix factors of Chinese tourists towards attractive places in Chiang Mai. This research was applied for quantitative analysis. Questionnaire were conducted as a research tool to collect data from 400 of Chinesetourists who visited Chiang Mai Province.  It was found that the majority of respondents were female aged between 31 up to 35 years old married and holding bachelor degrees. Most of them worked for private companies and earned between 30,001- 40,000 baht per month. The results also indicated that the majority of respondents planned to visit Chiang Mai Province in April and July. The duration of staying was between 3- 7 days. They normally visited with family and spent from 50,001 up to 60,000 baht per each visit. In addition, the results showed that which were as price, promotion, product, and channel of distribution perspective respectively was high Furthermore, results of hypothesis testing indicated that there was no significant difference in demographic factors in term of gender, age, status, level of education, occupation, and monthly income toward average mean of demands of marketing mix factors of Chinese tourists towards attractions in Chiang Mai at 0.5 level of significant. Therefore, in order to satisfy its Chinese tourists, tourism marketers should create impression using each marketing mix factors perspective. Second, tourism marketers should identify an opportunity to expand market in order to increase domestic sale and also expand domestic marketing network. Third, tourism marketers should emphasize on supporting attraction place as well as enterprises. Finally, it is important to promoting Chinese communication skill to the staff of tourist attraction and businesses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles