บริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

Main Article Content

ทัศนา พฤติการกิจ

Abstract

สภาพสังคมซึ่งแต่เดิมแยกออกเป็นสังคมชนบทซึ่งเป็นเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อหน่วยพื้นที่น้อย
มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นสำคัญ ปัญหาของสังคมเป็นเรื่องของรายได้ สุขอนามัย หรือการศึกษา และสังคมเมือง คือ บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆ ปัญหาของสังคมเมืองมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมด้านจิตใจของคนในสังคม และจากท่ามกลางกระแสการพัฒนาในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดสังคมอีกประเภทหนึ่งขึ้นก็ คือ สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซี่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท แยกชุมชนออก เป็น 2 ลักษณะ คือ ชุมชนดั่งเดิมที่ยังคงวิถีชนบทไว้ กับชุมชนใหม่ที่ดำเนินชีวิตตามแบบสังคมเมือง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีทั้งปัญหาพื้นฐานของสังคมและปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคม

In the past, society has been separated as rural areas where small numbers of population, living simply and close to nature. Economic activities depend on agriculture as a priority. Social problems do matter of income, health, education. Urban areas are numerous populations, being centres of prosperity. The urban problems concern about decadent mind of people in the society.  Amid in the current developments, especially economic development, cause another types of society: semi-urban and semi-rural society. These are the combination of urban and rural areas. As such, the communities separated into 2 types: traditional communities continue country lifestyle and new communities based on urban lifestyle. These cause problems in semi-urban, semi-rural such as fundamental social problems and psychological problems of people in the society. le cost of tour service per tourist per trip is the same in all the three group sizes and is equal to 505 baht. The fixed costs per trip of servicing the small, intermediate, and large group sizes are equal to 6,800 baht; 7,800 baht; and 8,800 baht respectively. The tour service rates per tourist per trip for the small, intermediate, and large group sizes are equal to 1,050 baht; 960 baht; and 870 baht respectively. The breakeven points of servicing the small, intermediate, and large group sizes are 13 tourists, 18 tourists, and 25 tourists respectively. The guidelines for community-based tour service management with the application of breakeven point concept should focus on using the collected data for cost planning, tour service rate planning, and profit-making planning for the community-based tour service management. These guidelines will return the profits and benefits to the community and will lead to developing a strong, self-supporting, and sustainable community.

 

Article Details

Section
Academic Articles