ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน

Main Article Content

อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
กีรติ ตระการศิริวานิช

Abstract

การรวมตัวของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน คือ การเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งภายใต้ความหลากหลายของสภาพสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติของแต่ละประเทศ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบและเป็นโอกาสสำคัญ
ในการที่ประชาคมอาเซียนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคตได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญในการนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวประกอบ
ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม และลักษณะเศรษฐกิจ

The ASEAN community is the key purpose to collaboration of ASEAN region which concern about
the three pillars; ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) and
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Under the variety of socials, economics, cultures and natural
resources in each country, so they are advantage and opportunity to ASEAN regional tourism destination
development to support further growth market effectively. The major considerable 4 factors are geography,
topography, social and culture and economy.

Article Details

Section
Academic Articles