การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑ์หมวกใบลาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Main Article Content

ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑ์
หมวกใบลานและศึกษาปญั หาของกลุม่ ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑห์ มวกใบลานเทศบาลตำบลบา้ นแปน้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ผลิตที่ผลิตหมวกใบลาน 2 แบบได้แก่
หมวกใบลานแบบเลดี้ และแบบคาวบอย เป็นอาชีพหลัก จำนวน 7 ราย ใน 4 หมู่บ้าน ในเทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ได้รับความรู้และเทคนิคในการผลิตหมวกใบลานจากบิดามารดาและศึกษาด้วยตนเอง มีการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตจากพ่อค้าคนกลางในจังหวัดลำพูนและจังหวัดอื่น การประกอบกิจการใช้แหล่งเงินทุนในส่วนของตนเองและ
กู้ธนาคาร ต้นทุนจากการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์หมวกใบลานแบบเลดี้ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 14.35 บาทต่อใบ
หมวกใบลานแบบคาวบอย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 14.34 บาทต่อใบ ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์
หมวกใบลาน ทั้ง 2 แบบ ภายในระยะเวลา 10 ปี อัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุน ผลิตภัณฑ์หมวกใบลานแบบเลดี้เท่ากับ
ร้อยละ 22.65 และแบบคาวบอย เท่ากับร้อยละ 22.68 อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายผลิตภัณฑ์หมวกใบลานแบบเลดี้
เท่ากับ ร้อยละ 16.25 และแบบคาวบอย เท่ากับร้อยละ 16.27 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตภัณฑ์
หมวกใบลานแบบเลดี้ เท่ากับร้อยละ 100.48 และแบบคาวบอย เท่ากับร้อยละ 101.21 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ
2,183,665.66 บาท ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 8.00 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์อัตราผลตอบแทนภายใน มีค่าเท่ากับร้อยละ 123.91 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ใหกู้ยื้มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดเทา่ กับรอ้ ยละ 8.00 และมีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 11 เดือน
9 วัน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์หมวกใบลาน ที่กำหนดไว้ 10 ปี จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์หมวกใบลาน ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง น่าลงทุน แต่ผู้ผลิตประสบ
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน รวมทั้งไม่ทราบการคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงส่งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันทางการตลาดในด้านราคา

This study aimed to reveal the financial costs and benefit of palm leaves hat production and
investigate a problem of the producer in Banphan Municipal District, Mueang District, Lamphun Province.
The data was collected by structured interviews with seven entrepreneurs who produce palm leaves hats
as a major occupation including two hat designs, Cowboy and Lady Styles, in four villages in Banphan
Municipal District, Mueang District, Lamphun Province.
The study found that manufacturers are mostly females between the age of 50 years and graduated
from primary school. The knowledge and techniques in the production of palm leaves hat were gained
from the parents and self-study. The raw materials that been used in the manufacture were purchased
from the middlemen in Lamphun and other provinces. The operation used their own fund and bank loan
as financial resources. Costs of palm leaf hat production were 14.35 baht per each in Lady Style Product
and 14.34 baht per each in Cowboy Style Product. Return on investment in both styles of the palm leaf
hats production in 10-year internal was analyzed: Net profit to cost were 22.65% in Lady Style Product
and 22.68% in Cowboy Style Product. Net margin on product sales were 16.25% in Lady Style Product
and 16.27% in Cowboy Style Product. Rate of return from investment were 100.48% in Lady Style Product
and 101.21% in Cowboy Style Product. Net present value was 2,183,665.66 baht at a discount rate of
8.00% as same as the interest rate loans of the Krungthai Bank, which is greater than zero. Internal Rate
of Return was 123.91%, which is worth more than the interest rate on loans of the Krungthai Bank, given
as 8.00%. Payback period was 11 months and 9 days in approximately, the payback period is less than
the investment time, set as 10 years, from capital analysis and the reward from hat palm leaves products ,
give a result compensate rather tall , be attractive for invest , but , the producer faces a problem the
expansion goes up of raw material price , wage , and don't know capital production calculation TRUE
actually has an affect on to build [ wasp ] way marketing competition in the sense of price .

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles