ความเป็นมืออาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

Main Article Content

ภาวิไล บุญทองแพง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการพัฒนา
และปจั จัยสนับสนุนที่ทำใหค้ รูมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรูท้ างไกลผา่ นดาวเทียมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง
จำนวน 3 โรงเรียนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รวม 46 คน โดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  การสัมภาษณแ์ ละการประชุมกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ (Focus Group) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์พื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ1)การเตรียมการและวางแผนก่อนการเรียนรู้
ได้แก่ มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วจัดทำแผนสำหรับตนเองโดยระบุ
รายการสื่อ เอกสาร ใบงาน ที่ต้องเตรียม เตรียมเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้
เรียบรอ้ ย 2) การดำเนินการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ ก ่ใชสื้่อการสอนตามวิธีการที่กำหนดไว ้เตรียมความพรอ้ มกอ่ นการชม
รายการประมาณ 5 นาที และ 3) การดำเนินการหลังการเรียนรู้การประเมินผล ได้แก่ มีบันทึกหลังการสอนรวบรวม
ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้
วิธีการและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พบว่า1)วิธีการจัดการเรียนรู้ได้แก่ มีความตั้งใจเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่อง ทุ่มเท เสียสละ มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนตลอดเวลา 2)วิธีการพัฒนาได้แก่ อบรมในเรื่องที่เกี่ยว
กับงานการจัดการเรียนรู้อบรมโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 3) ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ครูมีการพัฒนาได้แก่ ครูมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้

The purpose of this research was to studyteachers professional on distance learning television on
smallprimary school with high quality.The key informants were 49 persons. Instruments used were a form
of behavioralassessment, interview and focus groupdiscussion. Means, standard deviation and content
analysis were used for data analysis.
The major findings were as follows:
The performance of teacher professional was composed of 3 steps. The finding showed that the
average level of teacher professional was at very high level in overall and individual aspects. Step 1: The
preparation and planning before learning lesson and then make a plan by themselves and prepare your
television and equipment used for teaching order. Step 2: The implementation of learning management
revealed that used teaching materials on studying plan and ready to watch about five minutes. Step 3:
The implementation of the learning evaluation revealed that recording studying plan and collecting of
worksheets.
Teacher professional on distance learning television on small primary school with high quality
revealed that: 1) Learning management; sorting by descending was the intention of learning continued
at the selfless dedication and counseling to students at all times.2)Teacher professional development
management; sorting by descending was training in work-related learning without leaving the classroom
3)Supporting ; sorting by descending was teachers have enjoyed operations and teachers have to change
the behavior of learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

ภาวิไล บุญทองแพง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ  ตำบลโนนทัน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

References

กาญจนา เทียนลาย. (2557ก). ประชากรไทยในอนาคต . วารสารประชากรและการพัฒนา. 34(2), 11.

กาญจนา เทียนลาย. (2557ข). เด็กเอ๋ย เด็กอาเซียน . วารสารประชากรและการพัฒนา. 34(3), 11.

พิมพ์พร สรผาสุข ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ; และอุดม รัตนาอัมพรโสภณ. (2555). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพ ในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23(2), 169 -174.

รัตนะ บัวสนธ์; และเชาว์ อินใย. ( ม.ป.ป.). บทความวิชาการการประเมินเสริมพลัง. กรุงเทพ: ม.ป.พ.

วิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ . (2555). อัตราการเพิ่มประชากรไทยลดเหตุการเกิดต่ำอย่างรวดเร็ว. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 8 เมษายน 2554 หน้า 7.

สมคิด พรมจุ้ย. (2550). เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. (2553). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 . สุพรรณบุรี: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานฯ.

_______ . (2556). คู่มือการอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. สุพรรณบุรี: กลุ่มนิเทศติดตามผลการศึกษา สำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556.). แผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสพฐ. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2557, จาก http://www.kkn2. net/sms/data/attachment/ files/ 64d24a 4a4 f9927453cfo.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

สำเนา เนื้อทอง. (2555. การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารการศึกษาไทย. 9(96), 24 : 25.

Moseley, R.C. (2000). Efficiency and effectiveness factors of small school in Missouri [Abstract]. Doctoral Dissertation, The University of Missouri – Columbia. In Dissertation Abstracts International. p.3244A.