การสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอใน นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

อินทิรา มีอินทร์เกิด

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร2.เพื่อทดสอบความแตกต่างของทีมงานที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร3.เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 33 สถานประกอบการ จำนวน 1800 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 540 คนโดยมีผู้บริหารระดับต้นจำนวน 270 คน ผู้บริหารระดับกลางจำนวน 270 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G power การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่สถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว สหสัมพันธ์แบบเพียร์ซัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Modeling) ผลการวิจัยพบว่าการสร้างทีมงานและหลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ระดับ.01 การสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างทีมงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ:การสร้างทีมงาน  หลักธรรมาภิบาล  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Abstract

                The purpose of this research is to investigate the relationship between the team and the Good governance of enterprises in the industrial textile industry offense 2. To test the difference of the team that built using principles. governance of enterprises in the industrial textile industry offense 3. To develop causal models, team building, using the principles of good governance for senior management and middle management of the establishment. Samut Sakhon Province Textile Industry in line with empirical data. The survey population is the executive early and middle management of the establishment of the textile industry in the province, with 33 establishments of 1800, the sample of 540 people, with senior executives from a total of 270 people, the chief executive. medium 270 people sampling using simple random sampling. The sample size was calculated using the G power analysis Descriptive statistics were used to analyze the data. Using inferential statistics, including statistics One-way analysis of variance classification. Correlation and Sons. Analysis and structural equation model (Structural Equation Modeling) results showed that the principles of team building and governance of enterprises in the industrial textile industry has a level of statistical correlations. 01. Team building, using the principles of good governance of enterprises in the industrial textile industry offense. No difference at the level of statistical significance. 05. Model causal relationships, team building, using the principles of good governance of enterprises in the industrial textile industry offense consistent with the empirical data.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

อินทิรา มีอินทร์เกิด, สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อินทิรา  มีอินทร์เกิด  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

เบอร์โทร. 085-9129397

References

กวี เจ๊ะหมัด และนพรัตน์ ชัยเรือง (2558).พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 22-33

จิริตา เชาวลิต. (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษาบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด. สารนิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ฉัตรยุพิน บ่ายเที่ยง (2552). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลตามการ รับรู้ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี. พระนครศรีอยุธยา: ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไชยา ระกาศรี (2549).การสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม (2549).การเรียนแบบร่วมมือ. ออนไลน์ http:// www.thaischool.in.th/_files.../ 14103710_1_20131217-150734.doc 21 ธ.ค.2558

ทัศนี ตั้งวรรณวิทย์ และ อนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2557).ศึกษาบทบาทของทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานเป็นทีมของสถานประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.วารสารเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 19-27

ศิริยา โถแก้ว (2549). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : การศึกษากรณีโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร:การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วรวิมล บุตรอามาตย์ (2550). “ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานไปรษณีย์พิษณุโลก.” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 หน้า 96-112

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (2549). สถานการณ์วิสาหกิจและธุรกิจขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม: กรุงเทพฯ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2555).อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย. สืบค้นเมื่อ 20 ธ.ค.2557, จาก http:// www.agriman.dose.go.th/ .

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542). แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ.:กรุงเทพมหานคร

สนทยา สมภู (2554). ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล.เพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13, เล่มที่ 2 หน้า 103-108

อินทิรา มีอินทร์เกิด และอนุพงษ์ อินฟ้าแสง (2557).การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดสมุทรสาคร.ประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อริศรา ขาวพล (2552). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

Baytieng Chatyupin (2552). Guidelines for Management Development by the main good governance as perceived by the employees. Tha Chang district local governments Singburi. Ayutthaya: Development Strategy, Rajabhat Ayutthaya University. (in Thai).

Bootarmart Worrawimon (2550). “ Develop effective teamwork of postal workers Phitsanulok Province.” Graduate School Rajabhat Pibulsongkram University 1, 3: 96-112 (in Thai).

Chaowarit Jirita (2549). Factors associated with effective teamwork. Case Study Bangkok TV and Radio Limited. Bangkok: Graduate School, National Institute of Development Administration. (in Thai).

Chemad Kawee and Chairuang Nopharat (2558). “ Management Behavior by the Principles of Good Governance of Islamic Private School Adminisstrators in Nakhon Sri Thammarat Province.” Prince of Narathiwas university journal of Journal of Humanities and Social Sciences 2, 1: 22-33. (in Thai).

Khaopol Arisara (2552). The administration applying good governance of private schools affiliated.Samut Prakan District 1 office districts.Bangkok, Administration of Education, Rajabhat Thonburi University. (in Thai).

Me-intarakerd Indhira and Inphasang Anupong (2557). Management principles of good governance administrators The textile industry in Samutsakhorn province. Science, Technology and Innovation for Sustainable Development.Nakhornpathom.Conference, Christian University. (in Thai).

National Statistical Office (2555). Textile and garment industry of Thailand. [Online]. Available: http:// www.agriman.dose.go.th/. (in Thai). 20 Dec 2557

Office of the Civil Service Commission (2542). Public administration reform plan.Bangkok performance of the team's establishment in Rojana Industrial Park Ayutthaya Province.” Phetchabun Rajabhat Journal 16, 1: 19-27. (in Thai).

Rakasri Chaiya (2549). Creating a team of private vocational schools in Chacherngsaw Province. Administration of Education, Chalermkanjana College. (in Thai).

Small and Medium Enterprises Development Institute (2549). The Enterprise and Small Business Small and Medium Enterprises Promotion Agency. Bangkok. (in Thai).

Sontaya chompoo (2554). The Efficiency of Municipal Administration Petchabun which have Associated with the Principles. Phetchabun Rajabhat Journal, 13,2:103-108 (in Thai).

Tanasit Siriworratam (2549). Cooperative learning. [Online]. Available: http:// www.thaischool.in.th/_files.../ 14103710_1_20131217-150734.doc 21

Tangwannawit Tassanee and Inphasang Anupong (2557). “The role of HR that affect the (in Thai).

Thokaew Siriya (2549). The administration applying good governance: A Case Study of Science Degree tote Samut Prakan Province.Bangkok: Administration of Education Rajabhat Thonburi University. (in Thai).