ผลกระทบเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว

Main Article Content

ชัญญาภัค หล้าแหล่ง
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า  การมุ่งเน้นตลาด และแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว  การพัฒนากระบวนการเพื่อสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสิทธิภาพการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้คุณภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสิทธิภาพการแข่งขันก็ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจด้วย 

The objective of this research study was to the causal model of Green Innovation Strategy to empirical investigate of antecedents and consequences. Through literature reviews, document analysis, it was found that the market orientation and pressures of stakeholders effects to green innovation strategy consist of green innovation strategy, environmental process development  andenvironmental management form. Which had  positive to relationship quality and competitive efficiency. In addition, relationship quality and competitive efficiency positively effects to green Innovation strategy. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ. (2552) . อิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อ ผลการดําเนินงานทางการตลาดของโรงแรมระดับสี่และห้าดาวในประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 26, 78 (1), 121-142.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2549). การจัดการสมัยใหม่ Modern management. กรุงเทพฯ :

Atuahene-Gima, K. (1993). An Exploratory Analysis of the Impact of Market Orientation on New Product Performance: a contingency approach”. Journal of Product Innovation Management, 12 (4), 275-293.

Battour, M., Ismail, M., & Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist’s choice. International Journal of Tourism Research, 13 (6), 527-540.

Beise, M., and K. Rennings. (2005). “Lead markets and regulation: a framework for analyzing the international diusion of environmental innovations.” Ecological economics, 52(1), 5–17.

Bernauer, T.; Engel, S.; Kammerer, D.; Sejas Nogareda, J. Explaining green innovation: Ten years after
Porter’s win-win proposition: How to study the effects of regulation on corporate
environmental innovation?. Politische Vieteljahresschrif,t 2007, (39) 323–341.

Breno Nunes, David Bennett & Duncan Shaw. (2013). Building a competitive advantage through sustainable operations strategy. Science, technology and innovation in the emerging markets economy: IAMOT2013 proceedings.
Brunnermeier, S. B. and Cohen, M. A. (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries. Journal of Environmental Economics and Management, 45(2), 278

Carrillo-Hermosilla, J.; Del Rio, P.; KÖnnola, T. (2010). Diversity of eco‐innovations: reflections from selected case studies. Journal of Cleaner Production, 18(10); 1073‐1083

Chan Ricky Y.K., and others. (2012). “Environmental orientation and corporate performance: The mediation mechanism of green supply chain management and moderating effect of competitive intensity.” Industrial Marketing Management, 41, 621–630.

Chen et al., 2006. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics 67: 331–339.

Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. M.I.T. Press, Cambridge, MA.
Chang, N.J., & Fong, C.M. (2010). Green product quality, green corporate image, green customer satisfaction, and green customer loyalty. African Journal of Business Management, 4 (13), 2836-2844.

Chen, Y. S, Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics, 81(3), 531–543.

Chen, Y. S. (2011). Green organization identity: sources and consequence. Management Decision, 49(3), 384–404.
Chen. (2008). The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of Firms. Journal of Business Ethics, 77, 271–286

Chien, S.Y. and Tsai, C.H. (2012). “Dynamic capability, knowledge, learning and firm performance”. Journal of Organizational Change Management, 25(3),:434-444.

Chiou et al. (2011). The influence of greening the suppliers and green innovation environmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transportation Research Part E, 47(6), 822–836

Christmann, P.; Taylor, G. (2001). Globalization and the environment: Determinants of firm self-regulation in China. J. Int. Bus. Stud., 32, 439–458.

Conding, J., Habidin, N. F., Zubir, A. F. M., Hashim, S., & Jaya, N. A. S. L. (2012a). The structural analysis of green innovation (GI) and green performance (GP) in Malaysian automotive industry. Research Journal of Finance and Accounting, 3(6), 172- 178.

Cooper, D. R., Schindler, P. S., and Sun, J. (2006). Business research methods. 9th ed.

Day, G. S.,& C. Van den Bulte. (2002). Superiority in Customer Relationship Management: Consequences for Competitive Advantage and Performance. Cambridge: Marketing Science Institute.

DuBrin, Andrew J. (2010). Principles of leadership. Canada: South-Western.

Durif, F, Boivin, C & Julien, C. (2010). “In Search of a Green Product Definition”. Innovative Marketing, 6 (1), 23-31
Freeman, E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston, MA: Pitman.
from France, Research Policy 33, 1185-1199.

Fussler, C. and P. James (1996). Driving eco-innovation: A breakthrough discipline for innovation and sustainability, Pitman London.

Gordon, Lawrence A., Martin P. Loeb, and Chih-Yang Tseng. (2009). "Enterprise risk management and firm performance: A contingency perspective." Journal of Accounting and Public Policy 28 (4), 301- 327.

Hart SL. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20,986–1014.

Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation - New evidence from German panel data
sources. Research Policy, 37, 163

Homans, George C. (1961). Social Behavior: Its Elementary Forms. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Huang Yi-Chun, and Yen-Chun Jim Wu. (2010). “The effects of organizational factors on green new product Success. Evidence from high-tech industries in Taiwan.” Management Decision, 48(10), 1539–1567.

Iwanowski, K., Rushmore, S. (1994). Introducing the eco-friendly hotel. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 35 (1), 34–38.

Jaworski, Bernard J., and Ajay K. Kohli. (1993). “Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications.” The Journal of Marketing, 54 (2), 1-18.

Jiang R, Bansal P. (2003). Seeing the need for ISO 14001. Journal of Management Studies, 40, 1047–1067

Kang, S. and Hur, W.M. (2012). Investigating the Antecedents of Green Brand Equity: A Sustainable Development Perspective.Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19 (2011), 306-316.

Kasim, A., Minai, B. (2009). Linking CRM strategy, customer performance measure and performance

Kemp, R. and P. Pearson (2007). Final report of the MEI project measuring eco innovation. Brussels, DG Research of the European Commission, Eurostat, the European Environment Agency (EEA) and the Joint Research Center (JRC) of the European Commission. International Journal of Hospitality Management, 34, 263-273

Klassen, R.D., Whybank, D.C. (1999). The impact of environmental technologies on manufacturing performance. Academy of Management Journal, 42 (6), 599–615.

Kohli, A. and B. Jaworski. (1990). “Market Orientation: the Construct, Research Propositions, and Managerial Application,” Journal of Marketing, 54(2), 1-18.

Kor, Y.and C. M. Steven. (2007). Resources, Capabilities and Entrepreneurial Perceptions. Journal of Management Studies. 44(7), 1187-1212.

Lee Sang M., Sung Tae Kim, and Donghyun Choi . (2012). “Green supply chain management and organizational performance.” Industrial Management & Data Systems, 112 (8), 1148-1180.

Lin, C.Y.Y. and M. Y.C, Chen. (2007). Does Innovation Lead to Performance? An Empirical.

Majumdar, S.K. (1997). “The Impact of Size and Age on Firm-Level Performance: Some Evidence from India,” Review of Industrial Organization, 12, 231-241.

Makadok, R. (2001). Toward a Synthesis of the Resource-Based and Dynamic-Capability Views of Rent Creation. Strategic Management Journal, 22 (5), 387-402.

Molina, J. (2008). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner Production.

Nunta, Supang, Nantana Ooncharoen, and Viroj Jadesadalug. (2012). “The Effects of Service Innovation Strategy on Business Performance of Spa Business In Thailand”. International Journal of Business Research, 12, 35–55.

OECD. (2009). Sustainable Manufacturing and Eco-innovation: Towards a Green Economy. OECD Observer, (June), 19

Oltra, V. and M. Saint Jean. (2009). Sectoral systems of environmental innovation: an application to the French automotive industry. Technological Forecasting and Social Change, 76 (4), 567-583.

Ooncharoen, N. and P. Ussahawanitchakit. (2009). New Service Development (NSD) Strategy

Peattie, Ken, and Sue Peattie. (2009). “Social marketing: a pathway to consumption reduction?.” Journal of Business Research, 62 (2), 260 - 268.

Perkins R, Neumayer E. 2009. Transnational linkages and the spillover of environment-efficiency into developing countries. Global Environmental Change, 19, 375–383.

Porter, M.E. (1995). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press.

Post, J. E., Lawrence, A. T., & Weber, J. (2002). Business and society: Corporate strategy.public policy, ethics. Boston, MA: McGraw-Hill.

Pujari, D. (2006). Eco - innovation and new product development: understanding the influences on market performance. Technovation, 26 (1), 76‐85

R. Griffith et al. (2006). Innovation and Productivity Across Four European Countries. Oxford Review of Economic Policy, 22 (4), 483-498

Rao, P., Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operation & Production Management, 25 (9), 898–916.

Rennings K. (2000). Redefining innovation-eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics 32: 319–332.

Roberts, N., and Grover, V. (2011). Investigating firm’s customer agility and firm performance ; the importance of aligning sense and respond capabilities. Journal of Business Research, 64 (3),1-7.

Rothenberg S, Zyglidopoulos SC. (2007). Determinants of environmental innovation adoption in the printing industry: the importance of task environment. Business Strategy and the Environment, 16,39–49.

Santamaria, S., Nieto, M. J., & Miles, I. (2012). Service innovation in manufacturing firms: Evidence from Spain. Journal Technovation, 32, 144-155.

Schermerhorn, J. R, James G. Hunt, and Richard N. Osborn. (2011). Organizational Behavior. 8th ed. New York: John Wiley & Sons.

Sharkie, R. (2003). Knowledge Creation and its Place in the Development of Sustainable Competitive Advantage. Journal of Knowledge Management. 7(1), 20-31.

Shrivastava, P.: 1995, ÔEnvironmental Technologies and Competitive Advantage Õ, Strategic Management Journal 16 (Special issue), 183–200.

Sin, Y.M. L. and others.. (2005). “An Analysis of the Relationship Between Market Orientation and Business Performance in the Hotel Industry,” Journal of Hospitality Management. 24(4),555-577.

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1996). Competitive strategy in the market-focused business. Journal of Market-Focused Management, 1(2), 159–174.

Sorescu, A. B., R. K. Chandy and J. C. Prabhu. (2003). “Sources and Financial Consequences of Radical Innovation : Insights from Pharmaceuticals,”Journal of Marketing, 67,82-102.

Shivastava, S.K. (1995) Dinocyst biostratigraphy of Santonian-Maastrichtian formations of the western Gulf Coastal Plain, southern United States. The Palaeobotanist, 42 (3), 249-362

Tekleab, Amanuel G., Riki Takeuchi, and M. Susan Taylor. (2005). “Extending the chain of relationships among organizational justice, social exchange, and employee reactions: The role of contract violations.” Academy of Management Journal, 48 (1), 146–157.

Tung, Amy, Kevin Baird, and Herbert Schoch. (2014). "The relationship between organisational factors and the effectiveness of environmental management." Journal of environmental management, 144, 186-196.

Wang Yao-Fen, and others. (2013). "Developing green management standards for Thailand”. International Journal of Business Research, 12, 35–55.

Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation – based competitive strategy. Journal of Strategy Marketing, 11,15-35.

Yu-Shan Chen, Shyh-Bao Lai, Chao-Tung Wen. (2006). The Influence of Green Innovation Performance on Corporate Advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics, 67 (4), 331-339

Zhang B, Bi J, Yuan ZW, Ge JJ, Liu BB, Bu ML. (2008). Why do firms engage in environmental management? An empirical study in China. Journal of Cleaner Production, 16, 1036–1045.

Zhu Qinghua, and Joseph Sarkis. (2006). "An inter-sectoral comparison of green supply chain management in China: drivers and practices." Journal of cleaner production, 14 (5), 472-486.