การนำนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Main Article Content

ตาน สุกิม
ธนวัฒน์ พิมลจินดา

Abstract

บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการนำนโยบายทางการบริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพไปปฏิบัติกับโรงพยาบาลในเครือ โดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ โรงพยาบาลรอยัลอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ โดยประยุกต์เกณฑ์มาตรฐาน HA และ JCI เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และมีข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามผู้ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลรอยัลอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 387 คน และ โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ จำนวน 396 คน เป็นส่วนประกอบ

ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกโดยรวม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน HA และ JCI ที่กำหนดเป็นนโยบายจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย และสามารถสะท้อนได้จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งอยู่ในระดับสูง   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ การมีผู้บริหารที่ได้รับมอบนโยบายโดยตรงจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย รวมทั้งการกำหนดและจัดวางระบบและกระบวนการทำงานก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการของแผนก และมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

ขวัญตา น้อยเจริญ. (2552). คุณภาพการให้บริการของคลินิกนอกเวลาราชการ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

นพรัตน์ พาทีทิน และ มนฑกานต์ วรนิติกุล. (2558). ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา. นนทบุรี: กรกนกการพิมพ์.

Koeck, C. M. (1997). Doing Better: A Global Medical Interest, In V. A. Kazandjian (Ed.). The Effectiveness of CQI in Health Care: Stories from a Global Perspective. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press.

Parazuraman, A. ; Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1990). Delivery Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: Free Press.

Shortell, S. M. & Kaluzny, A. D. (2000). Organization Theory and Health Services Management, Chapter 1, Health Care Management: A Text in Organization Theory and Behavior (4th ed.). New York: Delmar.

Spitzer, R. B. (1988). Meeting Consumer Expectations. Nursing Administration. 12(3), 31-39.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper.

Zeithaml, V. A. & Bitner, M. J. (2000). Service Marketing. Singapore: McGraw-Hill.

Zinelden, M. (2006). The quality of healthcare and patient satisfaction: An exploratory investigation of the 5Qs model at some Egyptian and Jordanian medical clinics. International Journal of Health Care Quality Assurance. 19(1), 60-92.