ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ภูษิตย์ วงษ์เล็ก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 319 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ครอบครัวต่อเดือน และจำนวนบุตร – หลาน ในอุปการะต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

ภูษิตย์ วงษ์เล็ก, บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

นายภูษิตย์   วงษ์เล็ก

การศึกษา   ปริญญาเอก

สถานที่ทำงาน   บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ตำแหน่ง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

References

กาญจนา โมสาลี. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในจังหวัดชลบุรี. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 8(1), 140 - 150.

ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

ภาวิณี กาญจนา. (2554). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ท๊อป.

เยาวพา เดชะคุปต์. (2542). การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ก.

วรรณา ปัญญาดี. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนสองภาษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. (2558). จำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556-2557. สิบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2558, จาก http://www.surat1.go.th/it.php?id=12&show_id=10.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. (2558). จำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556-2557. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคมคม 2558, จาก http://www.surat2.go.th/data.asp.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. (2558). จำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2556-2557. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคมคม 2558, จาก http://www.surat3.go.th/home/0006.php?name=download.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (2558). จำนวนนักเรียนและโรงเรียนเอกชนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2553-2555. สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2558, จากhttps://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/brikar-dawnhold.

อรพิน ปินตา. (2550). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.