การใช้รูปแบบการสะท้อนคิดที่แตกต่างกันผ่านบล็อกในการเรียนแบบผสมผสาน ตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถ ในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

Main Article Content

รัชนันท์ เพชรจำนงค์
พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบมีรูปแบบในการเรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์กลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบไม่มีรูปแบบ 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่เรียนแบบผสมผสานตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์กลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบไม่มีรูปแบบกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จำนวน 55 คน เป็นกลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุ่มทดลอง) จำนวน 25 คน และกลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดแบบไม่มีรูปแบบ (กลุ่มควบคุม) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ 2)ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) และเครื่องมือในการสะท้อนคิดผ่านบล็อก 3)แบบวัดความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4)แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเป็นทีมและรูบริคเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเป็นทีม


ผลการวิจัยพบว่า 1)กลุ่มสะท้อนคิดแบบมีรูปแบบ (กลุ่มทดลอง) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทำงานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)กลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบมีรูปแบบกับกลุ่มที่มีการสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบไม่มีรูปแบบมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)กลุ่มที่ใช้การสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบมีรูปแบบ (กลุ่มทดลอง) มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมสูงกว่า กลุ่มที่มีการสะท้อนคิดผ่านบล็อกแบบไม่มีรูปแบบ (กลุ่มควบคุม)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


The purposes of research were 1) to study the effects of using patterns of reflective learning blog in blended learning with experiential learning on teamwork ability of mass communication students 2) to compare teamwork ability of mass communications students between experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control group studied via non-pattern of reflective learning blog 3) to compare teamwork behaviors of mass communications students between experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and control group studied via non-pattern of reflective learning blog. The samples of the study were 55 undergraduate students who enrolled for the Creative Thinking for Television and Radio Program in the first semester of the academic year of 2016 at the Department of Radio and Television Boardcasting Technology, Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala  University of Technology Pranakhon. The students were divided into two groups: 25 students in the experimental group used a specific pattern of reflective learning blog and 30 students in the control group used non-pattern of reflective learning blog. The instruments were1) Lesson plans 2) Learning management system and blog3) Teamwork ability test for pretest and posttest4) Observation form on teamwork behaviorsand scoring rubric.


The results were as follows: 1)There was a statistical significant difference in teamwork ability of students in the experimental group at .05 level of significance. 2) There was no statistical significant  difference in teamwork ability between experimental group and control groupat .05 levelof significance. 3) There was statistical significant difference in teamwork abilitybehaviors between experimental group  and control groupat .05 levelof significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

Alvarez, S. (2005). Blended learning solutions. In B. Hoffman (Ed.), Encyclopedia of Educational Technology. Retrieved 6 April 2016 http://coe.sdsu.edu/eet/articles/blendedlearning/start.htm

Blake, R., & Mouton, J. (1964). The Managerial Grid: The key to leadership excellence. Houston,Texas: Gulf.

Cattell, R. B. (1948). Concepts and methods in the measurement of group syntality. Psychological Review, 55, 48-63.

Conner, M. L. (1997). Learning from Experience (n.p.): Angeless Learner.

Dewey, J. (1983). Experience and Education. New York: Collier.

Downs, E., Boyson, A. R., Alley, H., & Bloom, N. R. (2011). iPedagogy: Using Multimedia Learning Theory to iDentify Best Practices for MP3 Player Use in Higher Education. Journal of Applied Communication Research, 39, 184-200.

Garnham, C., & Kaleta, R. (2002). Introduction to hybrid courses. Teaching with Technology Today, 8(6).

Gibbons, J., & Gray, M. (2002). An integrated and experience-based approach to social work education: The Newcastle model. Social Work Education, 21(5), 529-549.

Gibbs, C. (2000). New directions in the reconstruction of teacher education. Self-efficacious teachers.

Harriman, G. (2004). What is Blended or Hybrid Learning? . Retrieved 20 April 2016 http://www.grayharriman.com/blended_learning.htm

Harvey, T. R., & Drolet, B. (2004). Building teams, building people : expanding the fifth resource Lanham: Scarecrow Education.

Homans, G. C. (1974). Social behavior; its elementary forms:

Harcourt, Brace, Jovanovich.

Johns, C. (2000). Becoming a Reflective Practitioner. London: Blackwell Science.

Knowles, J. G., Cole, A. L., & Presswood, C. S. (1994). Through preservice teachers’ eyes. New York: Macmillan.

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Parker, G. M. (1990). Team players and teamwork: the new competitive business strategy: Jossey-Bass Publishers.

Pfeiffer, J. W., & Ballew, A. C. (1988). Design skills in human resource development: University Associates.

Rogers, A. (1996). Teaching Adult. Buckingham: Open University Press.

Stein, J., & Graham, C. R. (2014). Essentials for blended learning : a standards-based guide. New York Routledge.

Stogdill, R. M. (1950). Leadership, membership and organization. Psychological Bulletin, 47(1), 1-14. doi:10.1037/h0053857

Tarricone, P., & Luca, J. (2002). Successful teamwork: A case study. Quality Conversations, Proceedings of the 25th HERDSA Annual Conference, 640-646.

Thorne, K. (2003). Blended Learning How to Integrate Online and Traditional Learning. London: Kogan Page.

Voos, R. (2003). Blended learning--What is it and where might it take us? . Retrieved 8 April 2016 http://www.sloan-c.org/publications/view/v2n1/blended1.htm

Weil, S. W., & McGill, I. (1989). Making Sense of Experiential Learning: Diversity in Theory and Practice: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Yancey, K. B. (1998). Reflection In The Writing Classroom: University Press of Colorado.

กิดานันท์ มลิทอง. (2548). ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.

Kidanun Malithong. (2005). ICT for Education. Bangkok: Arun Printing.

จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2553). ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้คอร์สแวร์ในรูปแบบที่ต่างกันที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความสามารถทางการเรียนรู้ต่างกันในรายวิชาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บขั้นนำ.คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Jintavee Khlaisang. (2010). Effect of hybrid learning with different type of courseware toward learning acheivement and attitude of undergraduate students with different levels of learning ability in introduction to web-based instruction program subject. Faculty of Education, Chulalongkorn University.

ฉันทนา ปาปัดถา ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ. (2558). คุณลักษณะนักสื่อมวลชนดิจิทัลและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Chantana Papattha Prachyanun Nilsook and Namon Jeerungsuwan. (2015). Experts’ Perspective on Education Management in Electronic Media Age for Development of Digital Mass Media Officer. The Fifth TCU International e-Learning Conference “Overcome the Uncertainty of Technology in Education”. 22 January 2015 at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

เตือนใจ แววงาม. (2545). พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร: เม็ดทรายพริ้นติ้ง.

Tuanjai Waewngam. (2002). Group dynamics and teamwork. Bangkok: Med Sai Printing.

นริศชา ภู่กลีบ. (2555). การทำงานเป็นทีม. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2559 www.ldd.go.th/web_psd/knowledge

Nitsara Phukleeb. (2012). Teamwork. Retrieved from www.ldd.go.th/web_psd/knowledge.

Retrieved 20 April 2016.

ปริณดา เลิศศรีมงคล. (2554). ผลของโปรแกรมฝึกการกำกับอารมณ์ที มีทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Parinda Lertsrimongkol. (2011). Effects of an emotional regulation training program on teamwork skills of sixth grade stuents.Thesis Master of Education Program in Educational Phychology, Departmet of Educational Research and Phychology Faculty of Education. Chulalongkorn University.

พัชราภรณ์ เอมมิน้อม. (2553). ผลของการเขียนบล็อกสะท้อนความคิดในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสต์ที่ส่งผลต่อความคิดรวบยอดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาหลักสูตร คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Patcharaporn Aimminom. (2010). Effects of reflective blog writing in webquest learning activities on conceptual knowledge and learning achievement of sixth grade students. Thesis Master of Education Program in Audio-Visual Communications, Department of Curriculum, Instruction and Education Technology Faculty of Education. Chulalongkorn University.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2556). เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์. นนทบุรี: ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Sukhothai Thammathirat Open University. (2013). Teaching materials of Training Experience in communication arts. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University book center.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2548). ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เอกสารตำราสถาบัน ราชภัฎสวนดุสิต.

Yongyuth Kedsakorn. (2005). Leadership and teamwork. Bangkok: Suan Dusit University Book Center.

ลำพอง กลมกูล. (2554). อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Lampong Klomkul. (2011). Effects of reflection process on the effectiveness of classroom action research: mixed methods research. Thesis Doctor of Philosophy Program in Educational Research Methodology, Department of Educational Research and Psychology Faculty of Education. Chulalongkorn University.

วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wannee Kaemkate. (2008). Research methodology in behavioral sciences. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

วราภรณ์ สินถาวร. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Waraporn Sinthaworn. (2010). Development of a cooperative blended learning model using resource-based learning to enhance information literacy and team learning skills for Rajabhat University preservice teachers. Thesis Doctor of Philosophy Program in Educational Communications and Technology, Department of Curriculum, Instruction and Education Technology Faculty of Education. Chulalongkorn University.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฏีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

Sirichai Kanjanawasee. (2001). Classical test theory. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

สุชญา สังข์จรูญ. (2550). ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Suchaya Sangcharoon. (2007). Effects of web-based learning lesson using blog upon learning achievement and retention in English subject of lower secondary school students. Thesis Master of Education Program in Audio-Visual Communications, Department of Curriculum, Instruction and Education Technology Faculty of Education. Chulalongkorn University.

อภิชาติ อนุกูลเวช. (2555). Blended learning การเรียนรู้แบบผสมผสาน. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2559 http://www.chontech.ac.th/

Abhichat Anukoolwetch. (2012). Blended learning. Retrieved from http://www.chontech.ac.th/

Retrieved 5 April 2016.