การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพ

Main Article Content

ปวีณ เขื่อนแก้ว
อรอุมา พร้าโมต

Abstract

การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเพาะปลูกและถูก
นำไปใช้ในการประมาณจำนวนเมล็ดที่ต้องใช้ในพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกข้าวที่เป็น
พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย แต่การหาค่าอัตราการงอกนั้น จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและแรงงาน
อย่างมากเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอขั้นตอนวิธีการหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าว
โดยใช้หลักการของการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการหาค่าอัตราการงอก โดยระบบที่นำเสนอจะ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนของการถ่ายภาพเมล็ดข้าว และส่วนของการวิเคราะห์ภาพถ่าย งานวิจัยนี้
ได้ทำการวัดผลด้วยการทดลองหาค่าอัตราการงอกของข้าวนก โดยเทียบความถูกต้องกับการวัดผลด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งระบบที่นำเสนอนี้ให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 98.41

The germination test is the most important process in the crop planning, this parameter is
needed for seed usage estimation especially rice. However, the germination test requires an expert
and it is also a labor intensive work in order to get the accurate result. This research presents the
algorithm for germination rate evaluation based on the image processing. The image acquisition
setup and the image processing algorithm are proposed. This algorithm is evaluated using the
Oryza rufipogon rice seed, the result is compared with the ground truth generated by an expert
and the averaged accuracy is 98.41%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

ปวีณ เขื่อนแก้ว, Department of Digital Technology Innovation Faculty of Science Maejo University

Paween Khoenkaw is a lecturer at department of digital technology innovation, Maejo university. He received his B.Eng. degree in computer engineering at Rajamangala Institute of technology in 2003, M.S. degree in computer science at Chiangmai University in 2005 and D.Eng in computer engineering at Kasetsart University in 2014. His research interests include image and video content analysis, mobile multimedia application and video retrieval.

References

Field and Renewable Energy Crops Research Institute. (2559). Seed Quality Testing. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2559, จาก http://www.doa.go.th/fcri/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=26.

Agricultural Research Development Agency (Public Organization). (2559). Rice Research Database: Rice Plantation. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2559, จาก http://kasetinfo.arda.or.th/arda/rice/?page_id=123.

Bureau of Rice Research and Development. (2559). Rice Plantation. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2559, จาก http://www.brrd.in.th/rkb2/management/index.php-file=content.php&id=2.htm

Finch-Savage, W.E. (2015). Seed vigour and crop establishment: extending performance beyond adaptation. Journal of Experimental Botany. 2016(3),567 - 591.

Howarth M.S. และ Stanwood P.C.(1993).Measurement of seedling growth rate by machine vision.Proceedings of the SPIE. 1993. 185-194

Y. Sako, M.B.M., K. Fujimura, A. F. Evans และ M. A. Bennett:(2001).A System for Automated Seed Vigor Assessment.Seed science and technology.2001.625-636

R Ureña, F.R.g. และ M Berenguel(2001).A machine vision system for seeds quality evaluation using fuzzy logic.Computers and Electronics in Agriculture.2001(32).1-20

A. L. Hoffmaster , K.F., M. B. Mcdonald และ M. A. Bennett.(2003).An Automated System For Vigor Testing Three-Day-Old Soybean Seedlings.Seed Science and Technology.2003(31).701-713