Prevention and Solution in Problems of Human Trafficking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN

Main Article Content

Jaturong Boonyarattanasoontorn

Abstract

การวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้วยการศึกษาสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ  การศึกษาเหยื่อการค้ามนุษย์ 31 กรณี


ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีบันทึกความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  อย่างไรก็ตาม ปัญหาการค้ามนุษย์ยังคงมีความรุนแรง ซึ่งเกิดจากปัญหาสำคัญ 5 ประการ คือ (1) การบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ (2) บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศยังไม่เป็นแบบเชิงรุกเท่าที่ควร (3)  ไม่มีกฎหมายในระดับภูมิภาคในเรื่องการค้ามนุษย์  (4) ไม่มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานซึ่งทำให้แต่ละประเทศทำงานแบบแยกส่วนและ (5) ไม่มีองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง  สำหรับปัญหาภายในประเทศไทย มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการคัดกรองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ปัญหาคือ เจ้าหน้าที่มักจะมองข้ามปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รวมทั้งการตีความกฎหมายที่ทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อต้องเผชิญกับปัญหาคดีอาญาในคดีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ล้มเหลวในการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ กระบวนการ
ทางกฎหมายในการได้รับค่าชดเชยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาสำหรับการค้ามนุษย์ต้องใช้เวลายาวนานและใช้เงินเป็นจำนวนมากทำให้เหยื่อของการค้ามนุษย์ไม่ต้องการสู้คดีความ 


จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์กับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อตกลงใหม่ควรครอบคลุมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ การส่งกลับประเทศต้นทาง และการฟื้นฟูโดยควรได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาคประชาสังคมด้วย


“Prevention and Solution in Problems of Human Trafficking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN” was a qualitative research which included the documentary study on international conventions and related domestic laws, in-depth interview the representative of governmental organizations, civil society organizations in Thailand and in five neighboring countries, and 31 cases study.


The findings were Thailand has coordinated with the neighboring countries to prevent and combat human trafficking by implementing the bilateral MOU. However, the human trafficking still rigorous problem. There are five issues that should be addressed for improvement i.e. (1) lack of efficiency on law enforcement in each country, (2) Memorandum of Agreement between countries is not proactive, (3) lack of legal instruments in the regional level on human trafficking (4) lack of central agency to act as a coordinator which makes each country separately works on the issue and (5) lack of involvement of civil society organizations.


For Thailand, the internal problem was law enforcement of Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008) (Thailand Law Library, 2008) occur during the victim screening process. The problem was the authorities often overlook the factors that make an individual a victim of human trafficking including the interpretation of the law also cause to combat human trafficking as some victims have to face a criminal trial against them as illegal migrants which make the authorities fail to receive in-depth information about the human trafficking network behind the incident. Moreover, the legal proceedings to receive compensation in both civil and criminal cases for trafficking in persons victims often take too long and require a high amount of expense influencing the victim of human trafficking do not want to fight a lawsuit.


Based on the findings, suggestions include the government should amend the bilateral agreements with neighboring countries. The new agreements should cover cooperation between the countries in terms of preventing, protecting and helping victims of human trafficking, sending victims back to the origin countries and rehabilitation with help from civil society organizations.

Article Details

Section
Research Articles
Author Biography

Jaturong Boonyarattanasoontorn, Social Work and Social Welfare Faculty, HuachiewChalermprakiet University

จบการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความสนใจพิเศษ คือ ปัญหาสิทธิมนุษยชน สิทธิของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ทำงานวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนมาโดยตลอด

งานวิจัยล่าสุดที่ทำในปี 2559 - 2560 คือ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน (2559) และปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เหนือและใต้ (2560)

References

ASEAN. (2016). The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), 2016. Retrieved May 20, 2017, from http://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/

Jaturong Boonyarattanasoontorn. (2016). Prevention and Solution to Trafficking in Persons in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN. Research report presented to The National Human Rights Committee of Thailand.

Ministry of Foreign Affairs of Thailand. (2013). Press Releases : Thailand Ratifies UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Retrieved May 20, 2017, from http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/40175-Thailand-Ratifies-UN-Convention-against-Transnatio.html.

OHRC. (2016). Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. Retrieved May 20, 2017, from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf.

United Nations. (2000). Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols. Retrieved May 20, 2017, from https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

United Nations. (2014). Human Rights and Human Trafficking. Fact Sheet No. 36, Retrieved May 20, 2017, from http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf.

United Nation University. (2016). A Human Rights Approach to Human Trafficking. Retrieved May 20, 2017, from https://ourworld.unu.edu/en/a-human-rights-approach-to-human-trafficking.

UNODC. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016. Retrieved May 20, 2017, from https://www.unodc.org/documents/dataandanalysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf.

US. Department of State. (2016).Trafficking in Persons Report 2016. Retrieved May 20, 2017, from https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm