ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา (MICE) ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี

ผู้แต่ง

  • วรุฒ บินล่าเต๊ะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คำสำคัญ:

การจัดประชุมและสัมมนา, ด้านโปรแกรมการจัดงานสำเร็จรูป, ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี (2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดประชุมและสัมมนาของผู้รับบริการสถานที่จัดงาน (3) เปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี จำแนกตามลักษณะของทั่วไปผู้รับบริการสถานที่จัดงาน และ (4) เปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนาในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เครืออมารี จำแนกตามพฤติกรรมการจัดประชุมและสัมมนาของผู้รับบริการสถานที่จัดงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้รับบริการซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าภาพจัดงานที่เป็นกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและสัมมนา จำนวน 225 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการศึกษาพบว่า (ก) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยจัดประชุม สัมมนาภายในองค์กร (meetings) มีแผนจะจัดแสดงนิทรรศการ (exhibitions) ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดการประชุม 1-3 ครั้ง ในการเลือกสถานที่จัดงานส่วนใหญ่ผู้ที่ตัดสินใจคือคณะกรรมการขององค์กรตัดสินใจร่วมกัน ส่วนใหญ่จองสถานที่โดยการจองล่วงหน้า และทำสัญญาระยะสั้นเฉพาะงาน โดยจองสถานที่จัดงานล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน (ข) ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา โดยรวม มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านโปรแกรมการจัดงานสำเร็จรูป (2) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (3) ด้านกระบวนการบริการ (4) ด้านพนักงาน และ (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่า ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา มีความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริมการตลาด (2) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ (3) ด้านราคา ตามลำดับ (ค) ผู้รับบริการสถานที่จัดงาน ที่มีประเภทของงาน (Event) ที่องค์กรมีแผนจะจัดในอนาคต และลักษณะของการจองสถานที่ ต่างกัน ให้ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดประชุมและสัมมนา แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดประชุม ประเภทขององค์กรที่สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ประเภทของงาน (Event) ที่องค์กรเคยจัด จำนวนในการจัดประชุมภายใน 1 ปี ผู้ที่ตัดสินใจในการเลือกสถานที่จัดงาน และระยะเวลาในการจองสถานที่จัดงานล่วงหน้า ไม่แตกต่างกัน

References

กันตภพ บัวทอง. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดชายแดนริมแม่น้ำโขง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทวีป ศิริรัศมี. (2548). รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
นัฏฐิกา รักเสนาะ. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการบูติคโฮเทล ของนักท่องเที่ยวไทย ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นิภาพรณ์ ชูขำ. (2551). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการโรงแรม ในเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รชพร จันทร์สว่าง. (2546). เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุประภา โมลีรตานนท์. (2549). Thailand Convention Exhibition Bureau. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-12