การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พักและกระจายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ศูนย์พักและกระจายสินค้า, จังหวัดตาก, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการดำเนินการค้าข้ามพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และ 2) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พักและกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณประชากรในการศึกษาคือ บุคลากรจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้วิธีประเมินปัจจัย การวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (กพศ.ตาก) และนักวิชาการด้านการขนส่ง การค้า/โลจิสติกส์ จำนวน 20 ราย เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินการค้าข้ามพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงปัญหาโควิด-19 ระบาด และปัญหาการรัฐประหารเมียนมา 2) มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์พักและกระจายสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพราะมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงในด้านการค้าชายแดน
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ความพร้อมด้านแรงงาน ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการ และสถานที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งศูนย์พักและกระจายสินค้า คือ บริเวณใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แห่งที่ 2

References

Athikomrattanakul, P. (2007). Logistics: Stepping into Thailand in Globalization. (1st ed.). Bangkok: Book Time.

Customs Act B.E. 2469. (2015). Customs Act B.E. 2469, added to the Announcement of the Revolutionary Council No. 329 B.E. 2515. Retrieved January 17, 2022, from https://customs.go.th/data_files/7301af1d80287088ccfb10e7a4ab03a9.pdf

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. (2022). International Trade Economic Report of Republic of the Union of Myanmar, January 2022. Retrieved January 17, 2022, from https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php? filename=contents_attach/764833/764833.pdf&title=764833&cate=565&d=0

Komolvanich, S, and Derochanawong, A. (2017). Warehouse Types. Retrieved December 11, 2021, from https://bkkwarehouse.com/warehouse/

Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998). Fundamentals of logistics management. Boston, Mass.: Irwin/McGraw-Hill Education.

Mae Sot City Municipality. (2020). Summary of issue presented to establishment the Mae Sot City Municipality as an organization a special of local governance. Retrieved December 11, 2021, from https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/images/ attachment_content/บรรยายสรุปท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ%20นครแม่สอด.pdf

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). Special Economic Zone Development Policy. Retrieved December 12, 2021, from https://data.open developmentmekong.net/th/library_record/border-special-economic-zonesdevelop ment-policy/resource/a1d858db-a7dd-42fd-8988-7031fbb8b11f

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). Border Special Economic Zone. Retrieved December 12, 2021, from https://data.opendevelopmen tmekong.net/th/library_record/border-special-economic- zones-development-

Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). The National Economic and Social Development Plan, The Twelfth Plan (2017- 2021). Retrieved December 17, 2021, from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). Strategic Plan for Logistics System Development of Thailand, No. 3 (2017 - 2021). Retrieved December 17, 2021, from https://www.nesdc.go.th/download/document/logistic/plan3.pdf

Sorat, T. (2009). Logistics manual warehouse & distribution management. Bangkok: V-Serve Logistics.

Tak Special Economic Development Zone Office. (n.d.). Background of Establishment Tak Special Economic Development Zone Office. Retrieved December 11, 2021, from https://www.taksez.com/th/page/establishment.html

Tippayawong, K. Y. (2010). Chapter 6 Market Distribution Strategies. Retrieved December 17, 2021, from https://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2015_01/166/Chapter%2006 _Market%20D istribution%20strategy%20in%20SCM.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30