เหตุผลเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • นรารัตน์ รอดแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

เหตุผลเลือก, อาชีพ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในกรุงเทพและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และเลือกกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพมากที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมของงาน รองลงมาคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ด้านลักษณะงาน
และด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ตามลำดับ อาชีพที่ตัดสินใจเลือกมากที่สุด ตามลำดับจากมากไปน้อย คือ อาชีพธรุกิจส่วนตัว รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัท อาชีพอิสระ อาชีพรับราชการ อาชีพธุรกิจครอบครัว อาชีพรับจ้าง และ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ

References

จีรนันท์ ไวยศรีแสง. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เปรมฤดี ปธานราษฎร์. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมการประกอบอาชีพของนักเรียนศึกษาปริญญาตรีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ ตลาด มหาวิทยาลัยรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยทักษิณ.

พันธุ์ทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ. (2556). การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

Holland, J. L. (1973). Making Vocational Choice: A Theory o Career. New Jersey: Prentice-Hall.

Reeder, W. W.(1971). Level of abstraction and generality and their uses. New York: John Wiley.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30