พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีน

ผู้แต่ง

  • อจิรภาส์ มีเพิ่มพูนศรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สโรชินี ศิริวัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมผู้บริโภค, การเลือกซื้อ, สินค้านำเข้าจากประเทศจีน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจาก             ประเทศจีน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจาก            ประเทศจีน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีน อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 400 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีน โดยประเภทของสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้าแฟชั่น มีจำนวนครั้งในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีน
1 – 3 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง คือ 501–1,000 บาท ตัวเองมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภคมากที่สุด เหตุผลสำคัญในการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนคือ ราคาถูก และส่วนใหญ่ซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนของผู้บริโภคผ่านทาง Shopee และ 2) ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนไม่แตกต่างกัน ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้านำเข้าสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการนำเข้าสินค้าให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

References

กระทรวงพาณิชย์. (2564). ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนเมษายน 2564. ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564, จาก http://www.tpso.moc.go.th/th/node/11062

ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร. (2561). AIDA Model. ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564, จากhttp://punyapapassorn.blogspot.com/2010/08/aida-model.html

ปิยวัช วสุสิริกุล และ Stasiewski, R. H. (2559). การเติบโตของตลาดออนไลน์จีน. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, 10(2), 193-322.

พัชฑฬิกาณฑ์ พุดจาด. (2562). พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสยาม.

สามารถ สิทธิมณี. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทาง Online:กรณีศึกษาจังหวัดน่าน และกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกริก.

BLT Bangkok. (2019). พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของไทย. ค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564, จาก www.bltbangkok.com

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wilay & Sons.

Engel, F.J., Blackwell, D.R., & Miniard, W.P. (1990). Consumer Behavior (6th ed). Hinsdale: The Dryden Press.

Lewis, E., & St. Elmo. (1898). AIDA Sale funnel. Retrieved from http://www.provenmodels.com/ 547/aida-sales-funnel/st.-elmo-lewis,-elias

Schiffman, G. & Kanuk, L. (1991). Consumer Behavior (9th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30