การจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ชุมชนบ้าน ป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอแม่ปาน จังหวัดลำปาง

ผู้แต่ง

  • ภาคภูมิ ภัควิภาส หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3
  • สุพิทักข์ โตเพ็ง สถาบันรัชต์ภาคย์
  • ประสูตร เหลืองสมานกุล สถาบันรัชต์ภาคย์

คำสำคัญ:

การพัฒนาอย่างยั่งยืน, รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ, ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นแบบผสมประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกภายในชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอแม่ปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 103 คน ผลวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ (POSDCoRB) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแต่ละรายด้านพบว่า การจัดสรรบุคคลทำงาน (Staffing) อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting)
การวางแผน (Planning) การบริหารจัดการองค์กร (Organizing) การอำนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการรายงานติดตามผล (Reporting) อยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดการกลุ่มอาชีพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่ามีรูปแบบลักษณะของชุมชมเพื่อชุมชนที่มีการเสริมสร้างรูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นหลักสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการจัดการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน

References

Office of the National Economic and Social Development Board. (2022). 13th National Economic and Social Development Plan (2023-2027). Bangkok: Office of the Prime Minister.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2017). 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2021). Bangkok: Office of the Prime Minister.

Srisa-ard, B. (2002). Introduction to Research (7th Ed). Bangkok: Suweeriyasarn.

Kantum, L. & Upason, A. (2019). The Management of An Occupational Community Group in Tambol Tha Kat Neua Municipality, Amphoe Mae Tha, Lamphun Province. Nakon Lampang Buddhist College’s Journal. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 8(2), 60-74.

Jensomboon, N. (2006). The Farmer’s Need on the Establishment of Community Enterprise in Maena Sub-District, Chiangdaw District, Chiangmai. Master of Business Administration in Business Administration (Master's Special Problem). Mae Joe University, Chiang Mai.

Cronbach, Lee J. (1990). Essentials of psychological testing (5th Ed). New York: Harper Collins.

Gulick, L. & Urwick, L. (1937). Paper on the Science of Administration. Clifton: Augustus M. Kelley.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30