ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า

ผู้แต่ง

  • สุขสรร ศรีวรรณู -
  • ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
  • อภิญญา เลื่อนฉวี

คำสำคัญ:

แยกกันอยู่, ระบบแยกทรัพย์สิน, การทำบันทึกข้อตกลง

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสก่อนการหย่า รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการทดลองแยกกันอยู่ การทำบันทึกข้อตกลง รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสระหว่างแยกกันอยู่ก่อนการหย่า โดยเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแยกกันอยู่ก่อนการหย่า เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของสามีภริยา

จากการศึกษาพบว่าครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบันคู่ชายหญิงที่ตกลงแต่งงานกันและจดทะเบียนสมรสยังมีอายุน้อย รวมทั้งยังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่คงที่ เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้น การที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำข้อตกลงในการแยกกันอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับปรุงนิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกครั้ง หรืออาจจะเพื่อเตรียมตัวในการจัดการแบ่งแยกทรัพย์สินที่หามาร่วมกันหรือที่จะเกิดดอกผลในวันข้างหน้า ซึ่งยังไม่มีบทกฎหมายรองรับให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินที่เพียงพอต่อเจตนารมณ์ของผู้ใช้กฎหมายอย่างแท้จริง

ดังนั้นการที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงที่ชัดแจ้ง ในกรณีที่สามีภริยาแยกกันอยู่ก่อนการหย่า โดยกำหนดว่าต้องทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและมีพยานร่วมลงลายมือชื่อสองคน จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 หมวด 2 การจดทะเบียนสมรส ข้อ 13 (3) โดยให้คู่สมรสสามารถแก้ไขบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเรื่องอื่นใดในช่องบันทึกท้ายสัญญาก่อนสมรสตลอดจนการกำหนดให้สามีภริยาสามารถเลือกระบบแยกทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เพื่อที่สามีภริยาจะได้สามารถจัดการทรัพย์สินของตนเพียงลำพังและสามารถแก้ไขสัญญาระหว่างแยกกันอยู่ได้  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันตามกฎหมายซึ่งบุคคลทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงต่อไป

คำสำคัญ: แยกกันอยู่ , ระบบแยกทรัพย์สิน, การทำบันทึกข้อตกลง

References

ภาษาไทย

ประทีป ทับอัตตานนท์. หลักกฎหมายเอกชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. ม.ป.ท: บริษัท กรุงสยาม พับลิซซิ่ง จำกัด., 2560.

ประสพสุข บุญเดช. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยคอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต, 2562.

มาตา ออรุ่งโรจน์ และคณะ. “โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร.” เพื่อเสนอต่อสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.

เผยแพร่แล้ว

2023-12-30