ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

บทความวิชาการ