การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้แต่ง

  • อัญชิสา ทรรทุรานนท์ -
  • พินิจ ทิพย์มณี

คำสำคัญ:

สิทธิฟ้องคดี, ผู้ถือหุ้น, บริษัทมหาชนจำกัด

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิฟ้องคดีของ ผู้ถือหุ้นแทนในบริษัทมหาชนจำกัด (derivative actions) เรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนในบริษัทมหาชนจำกัด (derivative actions) รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

จากการศึกษาพบว่าการฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ผู้ถือหุ้นและคุ้มครองบริษัทจากคณะกรรมการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการผู้กระทำความผิด
และหากบริษัทไม่ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกรรมการดังกล่าวแล้วผู้ถือหุ้นย่อมสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่ชัดเจนอันเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และยังส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจากมาตรการการใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัดของสหราชอาณาจักร และมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น จึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา 85 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นและบริษัทได้อย่างแท้จริง

คำสำคัญ: สิทธิฟ้องคดี, ผู้ถือหุ้น, บริษัทมหาชนจำกัด

References

ภาษาไทย

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2555.

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติบุคคลและความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ นิติธรรม, 2549.

มานิตย์ จุมปา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์, 2557.

สหธน รัตนไพจิตร. กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2560.

เสาวนีย์ อัศวโรจน์. คำอธิบายหลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

โสภณ รัตนากร. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2551.

หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514.

นิลุบล เลิศนุวัฒน์. “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด.” วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เล่ม 48. ปีที่ 1. (มีนาคม 2562).

รัชดาพร สังวร. “Fiduciary Duties กับความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.” วารสารกระบวนการยุติธรรม. เล่ม 1. ปีที่ 1. (มิถุนายน – กันยายน 2551).

บุศรา เจตน์จำนงจิต. “การคุ้มครองผู้ถือหุ้นข้างน้อยในบริษัทเอกชน.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ปวีณ งามเจตวรกุล. “ปัญหาในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท: บทบาทของผู้ถือหุ้นและศาล.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.

วรานุช วรภัทรหิรัญมาศ. “สิทธิของผู้ถือหุ้นในการฟ้องคดี: กรณีกรรมการทำให้บริษัทเสียหาย.”

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

อิทธิวุฒิ แสงรัตนเดช. “การใช้สิทธิฟ้องคดีแทนบริษัทของผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560.”

https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Documents/Regulation/CGCode.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม.”

https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/classaction.aspx.

ภาษาต่างประเทศ

Aronson. Seth. Sharon L. Tomkins. Ted Hassi. and Andrew R Escobar. Shareholder Derivative Actions: From Cradle to Grave. New York: Alacra Store, 2009.

David Kershew. Company Law in Context: Text and Materials. Edited by 2 New York: Oxford University Press, 2012.

Balotti and Finkelstein. The Delaware Law of Corporations and Business Organization. Aspen Law & Business, 1997.

Law Commission. Shareholder Remedies (Law Commission Report No. 246). United kingdom: stationary office, 1997.

Case Summary: Foss vs. Harbottle. “1843 - LawLex.Org.” https://lawlex.org/lex-bulletin/case-summary-foss-vs- harbottle-1843/24620, 14 January 2022.

เผยแพร่แล้ว

2023-12-30