ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้คงรูป

ผู้แต่ง

  • ธีรัตม์ พูลเกษม -
  • พินิจ ทิพย์มณี

คำสำคัญ:

ปัญหา, กฎหมาย, ยืมใช้คงรูป

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะยืม
ในหมวดยืมใช้คงรูป เนื่องจากบทบัญญัติในหมวดยืมใช้คงรูปยังมีความไม่ชัดเจนในบางเรื่องก่อให้เกิดปัญหา
ในการปรับใช้บางประการ จึงจำเป็นต้องศึกษาบทบัญญัติในหมวดยืมใช้คงรูปเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศในระบบประมวลกฎหมาย ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี

จากการศึกษาพบว่าสัญญายืมใช้คงรูปมีปัญหาเรื่องความรับผิดของผู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 643 กล่าวคือ ผู้ยืมไม่ต้องรับผิดในการสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินหากผู้ยืมไม่มีความผิดในการใช้ทรัพย์ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ผู้ยืมจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกส่งผลให้ผู้ยืมที่ได้ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้ยืมแล้วไม่สามารถเข้ารับช่วงสิทธิของผู้ให้ยืมไปเรียกเอากับบุคลคลภายนอกผู้ทำละเมิดได้ ปัญหาหน้าที่ของผู้ให้ยืม
ในการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์ที่ยืมเนื่องจากสัญญายืมใช้คงรูปเป็นสัญญาฝ่ายเดียว การส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืมเป็นเพียงเงื่อนไขความสมบูรณ์ของสัญญาไม่ใช่หน้าที่ของผู้ยืม
ตามสัญญายืมใช้คงรูป และปัญหาสิทธิของผู้ให้ยืมในการเรียกทรัพย์ที่ยืมคืนก่อนกำหนดในกรณีที่ผู้ให้ยืมต้องการใช้ทรัพย์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 646 ได้กำหนดสิทธิของผู้ให้ยืมในการเรียกทรัพย์คืนไว้เฉพาะกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลา
และไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการยืมไว้เท่านั้น

คำสำคัญ : ปัญหา, กฎหมาย, ยืมใช้คงรูป

References

ภาษาไทย

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะยืม - ฝากทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ประชุม โฉมฉาย. หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

สุธีร์ ศุภนิตย์. สัญญายืมและฝากทรัพย์ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมาย ญี่ปุ่น.

กรุงเทพมหานคร: โครงการศึกษาวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

ภาษาต่างประเทศ

Roby. Henry. John. Roman Private Law in the timed of Cicero and of the Antonines.

Darmstadt: Scientia Verlag Aalen, 1975.

Planoil. Fernand Marcel. Treatise On the Civil Law. trans, Louisiana State Law Institute.

Louisiana: Louisiana State Law Institute, 1939.

เผยแพร่แล้ว

2023-12-30