เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ACADEMIC JOURNAL OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ISSN 2286-8860

Objectives (วัตถุประสงค์)                                                                                  
    - เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัย และบทความทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
    - เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ
    - เพื่อเป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ด้านต่างๆ

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ) : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) : บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก) : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร) : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ