บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - มิถุนายน
  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 12ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566
  Vol.12 No.1 January – June 2023
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • มกราคม - มิถุนายน
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
  Vol.11 No.1 January – June 2022
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • มกราคม - มิถุนายน
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • กรกฎาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • January – June
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • กรกฎาคม - ธันวาคม
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • January – June
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   

 • July – December
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561
  ISSN 2286-8860
  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1-10 of 17