ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 12ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566
Vol.12 No.1 January – June 2023
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย