ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา

ผู้แต่ง

  • พิทยา ภิรมย์อ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระพิน ชูชื่น มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การพัฒนาองค์กร, กิจกรรมการพัฒนาองค์กร , ร้านขายยา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา และ (2) เสนอตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยในระยะที่ 2 โดยนำตัวแปรมาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานร้านขายยาในเมืองพัทยาจำนวน 300 คน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยามากกว่า 10 ปี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาองค์กรร้านขายยา ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวม 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับที่ 1 คือ การดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมพัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.09) ลำดับที่สอง คือ การประเมินกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.06) ลำดับที่สาม คือ การวิเคราะห์องค์กรภายนอก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.65) และลำดับที่ 4 กลยุทธ์กิจกรรมพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.57) และลำดับที่ 5 คือ การวิเคราะห์ภายในองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (µ =3.00) และผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้นำเสนอตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ภายในองค์กร 2) การวิเคราะห์ภายนอกองค์กร 3) กลยุทธ์กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 4) การดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 5) การประเมินกิจกรรมการพัฒนาองค์กร

References

Anderson, D. L. (2001). Organization development. (2nd ed). Sage.

Cummings, T. G., & Worley, C, G. (2009). Organization development and change. South-Western Cengage learning.

Davis, K., & Newstorm, J. W. (1984). Human behavior at work: Organizational behavior. (7th ed.). McGraw-hill.

Jamjamras, N. (2006). Organization development. (4th ed.). Human Capital Center.

Kasikorn Research Center. (2019). Pharmacy or drug strore. Kasikorn Research Center.

Marshak, R. J., & Bushe, G. R. (2018). Planned and generative change in organization development. OD PRACTITIONER, 50(4), 10.

Suwannurak, K., Chainit, A., & Samart, P. (2020). Development model of organization efficiency: a case study of bureau of higher education standards and evaluation office of the higher education commission bangkok. Journal of MCU Nakhondhat, 7(11), 147–165.

Swanson, R., & Holton III, E. F. (2001). Foundation of human resource development. Berrett-Koehler Publishers.

Tongnak, P., Cain, P. M., & Tavachalee, Y. (2016). Approaches to Improve Organisation Development Planning Process of Sang Kho Subdistrict Administration Organisation, Phu Phan, Sakon Nakorn. Political Science and Law Journal, Kalasin Rajabhat University, 2(2), 114-131.

Wongnaree, M. (1976). Concept-Practice in organization development. Mongkon Printing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30