ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา

ผู้แต่ง

  • พิทยา ภิรมย์อ้น มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระพิน ชูชื่น มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การพัฒนาองค์กร, กิจกรรมการพัฒนาองค์กร , ร้านขายยา

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา และ (2) เสนอตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยในระยะที่ 2 โดยนำตัวแปรมาจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานร้านขายยาในเมืองพัทยาจำนวน 300 คน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยามากกว่า 10 ปี ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมพัฒนาองค์กรร้านขายยา ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยรวม 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับที่ 1 คือ การดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมพัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.09) ลำดับที่สอง คือ การประเมินกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.06) ลำดับที่สาม คือ การวิเคราะห์องค์กรภายนอก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.65) และลำดับที่ 4 กลยุทธ์กิจกรรมพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.57) และลำดับที่ 5 คือ การวิเคราะห์ภายในองค์กร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (µ =3.00) และผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้นำเสนอตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ภายในองค์กร 2) การวิเคราะห์ภายนอกองค์กร 3) กลยุทธ์กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 4) การดำเนินการตามกลยุทธ์กิจกรรมการพัฒนาองค์กร 5) การประเมินกิจกรรมการพัฒนาองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, D. L. (2001). Organization development. (2nd ed). Sage.

Cummings, T. G., & Worley, C, G. (2009). Organization development and change. South-Western Cengage learning.

Davis, K., & Newstorm, J. W. (1984). Human behavior at work: Organizational behavior. (7th ed.). McGraw-hill.

Jamjamras, N. (2006). Organization development. (4th ed.). Human Capital Center.

Kasikorn Research Center. (2019). Pharmacy or drug strore. Kasikorn Research Center.

Marshak, R. J., & Bushe, G. R. (2018). Planned and generative change in organization development. OD PRACTITIONER, 50(4), 10.

Suwannurak, K., Chainit, A., & Samart, P. (2020). Development model of organization efficiency: a case study of bureau of higher education standards and evaluation office of the higher education commission bangkok. Journal of MCU Nakhondhat, 7(11), 147–165.

Swanson, R., & Holton III, E. F. (2001). Foundation of human resource development. Berrett-Koehler Publishers.

Tongnak, P., Cain, P. M., & Tavachalee, Y. (2016). Approaches to Improve Organisation Development Planning Process of Sang Kho Subdistrict Administration Organisation, Phu Phan, Sakon Nakorn. Political Science and Law Journal, Kalasin Rajabhat University, 2(2), 114-131.

Wongnaree, M. (1976). Concept-Practice in organization development. Mongkon Printing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30