กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
    - ผศ.ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง   อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   

บรรณาธิการ
    - รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     

กองบรรณาธิการ
- ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
- ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)
- ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง                 กระทรวงศึกษาธิการ (เกษียณอายุราชการ)
- รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิต                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณอายุราชการ)
- รศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี                     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์                มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เกษียณอายุราชการ)
- ผศ.ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ             มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เกษียณอายุราชการ)
- ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ                     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ผศ.ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย                  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ผศ.สุรเดช บุญลือ                             มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ