ความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน

ผู้แต่ง

  • ปัญญวัฒน์ จุฑามาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ธุรกิจร้านกาแฟ, ความอยู่รอดของธุรกิจ, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ตามลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ และศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand โดยศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟแบบ Coffee Stand จำนวน 385 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน

    ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านกาแฟ แบบ Coffee Stand ต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน พบว่าความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ภาวะผู้นำ กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ ความรับผิดชอบ สร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และจริยธรรมทางธุรกิจ มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน โดยภาวะผู้นำส่งผลทางบวกต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันมากที่สุด รองลงมาคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบ ความกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ ส่งผลทางลบต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันมากที่สุด รองลงมา คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และจริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและสถานที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน โดยปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลบวกต่อความอยู่รอดของร้านกาแฟแบบ Coffee Stand ในยุคดิจิทัลดิสรัปชันมากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและสถานที่ตั้ง ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

หลงรักกาแฟ (ประโยชน์ของกาแฟที่คอกาแฟและสายสุขภาพต้องอ่าน). https://coffeepressthailand.com/2020/04/29/ประโยชน์ของกาแฟ.

ชุติมา เชยชุ่ม, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล และ อัครมณี สมใจ. (2565). ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ประโยชน์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ (Digital Disruption) ให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 5(1), 120-130.

ธวัลรัตน์ วงศ์พฤกษ, เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, วรพนธ์ วัฒนาธร และณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทวี. (2564) อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)ที่ส่งผลต่อ ผลการปฏิบัติงานขององค์กร กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์. 2(2), 23 – 34.

นวรัตน์ ชนาพรรณ (2550). การศึกษากลยุทธ์ในการดำเนินงาน ภูมิความรู้ความชำนาญ เชาวน์เชิงปฏิบัติและความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจอาหารแช่แข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นันทพงษ์ บุญป้อง, อติชน ทองปน และวิชดา ลิวนานนท์ชัย. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยการกำหนดความอยู่รอดของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดินจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 6(12), 10 - 27.

ปิยวดี โขวิฑูรกิจ. (มปป.). บริหารความเสี่ยง บริหารความสุข ในยุคดิจิทัล “ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ”. https://www.oic.or.th/sites/default/files/institute/course/89369/public/erm_handout_vps_9_05.07.2019.pdf.

พัชรินทร์ เพชรช่วย, ปลื้มใจ ไพจิตร และรัตติยาภรณ์ รอดสีเสน. (2563). คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาการจัดการ. 8(1), 107-123.

ร้านกาแฟ. (2566, มีนาคม).Wikipedia. http://th.wikipedia.org/wiki/ร้านกาแฟ.

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2560). คุณภาพคือความอยู่รอด VUCA world. www.matichon.co.th/news/624849.

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร. (2565, เมษายน). ตลาดกาแฟในประเทศไทย ปี 2564. http://fic.nfi.or.th/market-intelligence-detail.php?smid=364.

ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร. (2558, สิงหาคม). ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย. https://fic.nfi.or.th/market-intelligence-detail.php?smid=78.

สโรชา นนท์รักษานุกูล. (2560). การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ CP Easy Snackในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นในจังหวัดนนทบุรี [การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). (2562, 11 พฤศจิกายน). การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพในยุค Digital Disruption. https://www.dga.or.th/document-sharing/article/36379/.

Allen, K. R. (2006). Launching new ventures: an entrepreneurial approaching. (4th ed). Houghton Miffin.

Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques. (3 rd ed). John Wiley and Sons Inc.

Covin,J.G., Green, K.M. & Slevin, D.P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial Orientation-sales growth rate relationship. Entrepreneurship Theory and Practice. 30, 57-81.

Cronbach, L. J., & Shavelson, R. J. (Ed.). (2004). My Current Thoughts on Coefficient Alpha and Successor Procedures. Educational and Psychological Measurement. 64(3), 391–418.

Dess, G. G., Lumpkin, G.T., & Taylor, M.L. (2005). Strategic management: creating competitive advantage. (2nd ed.). McGraw-Hill.

International Coffee Organization. (n.d.). Trade statistics - December 2022. https://www.ico.org/

Kotler, P. (1997). Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Prentice-Hall International, Inc.

Likert, Rensis. (1967). The method of constructing and attitude scale. Attitude theory and measurement. Wiley & Son.

McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather than for “Intelligence”. American Psychologist. 28, 1-14.

Van Dam, RM, Hu, FB, Willett, WC. (2020). Coffee, Caffeine, and Health. N Engl J Med. 383(4), 369-378.

VUCA-WORLD. (2565). Leadership Skill & Strategies – Vuca World. https://bit.ly/3UyK9b8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30