เทคนิคการเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ผู้แต่ง

  • ไพฑูรย์ โพธิสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • สุนันท์ ศลโกสุม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ความเที่ยงตรงภายนอก, ประชากรและตัวอย่าง, เทคนิคการเลือกตัวอย่าง, ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอแนะนำแนวทางทำให้การวิจัยเกิดความเที่ยงตรงภายนอก (external validity) มีผลการวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิง (generalized) ไปยังประชากรสมมติฐาน (hypothetic population) ได้โดยทวนสอบ ทฤษฎีประชากร ตัวอย่าง และเทคนิคการเลือกตัวอย่างทั้งในการทำวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive/survey research) และการทำวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวิธีทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก 1) เกณฑ์จำนวนตัวแปรที่ศึกษา 2) เกณฑ์ค่าจำนวนตัวอย่างที่มีการแจกแจงค่าสถิติ t คล้ายคลึงกัน และ 3) ค่าระดับความมั่นใจ(confident level) และ 4) ค่าระดับความมั่นใจ(confident level) ร่วมกับเทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ random sampling technique และ/หรือ nonrandom sampling technique.

References

ไพฑูรย์ โพธิสาร และ สุนันท์ ศลโกสุม. (2535). การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Choosing the Sample Size), [จุลสาร]. เอกสารประกอบการบรรยายใน การฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง การสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ของ สมาคมสังคมศาสตร์ ณ สภาวิจัยแห่งชาติ. วันที่ 6 นักวิจัยประยุกต์ทางมีนาคม พ.ศ. 2535. สภาวิจัยแห่งชาติ.

ไพฑูรย์ โพธิสาร และ สุนันท์ ศลโกสุม. (2562) การใช้สถิติอ้างอิงทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนของครู, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 8(2), 6-13.

Cochran, William G. (1977). Sampling Techniques. (3rd ed.). John Willey and Sons.

Gill, John & Johnson, Phil. (2010). Research Methods for Manager. (4rh ed.). SAGE Publication, Inc.

Johnson, Burke, & Christensen, Larry. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. (2nd ed.). Pearson Education, Inc.

Johnson, Burke, & Christensen, Larry. (2012). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. (4th ed.). SAGE Publication, Inc.

Mendenhall, William, & Reinmuth, Jame E. (1982). Statistics for Management and Economics. (4th ed.). Duxbury Press.

Mendenhall, William, & Sincich, Terry. (1984). Statistics for Engineering and Computer Sciences. Collier Macmillan Publishers. Publishing Co., Inc.

Thorndike, R. M. (1997). Measurement and Evaluation in Psychology and Education. (6th Ed.). Macmillan.

Wiersma, William, & Jurs, Stephen G. (2009). Research methods in education: an introduction. (9th ed.). Pearson Education, Inc.

Wynne, James D. (1982). Learning Statistics: A common-sense approach. Macmillan.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30