ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย