การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน

ผู้แต่ง

  • เจนจิรา ถาปินตา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทนทางการเงิน, สินค้าแปรรูปเกษตร, เสลดพังพอน

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มสินค้าแปรรูปเกษตรสมุนไพร กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน ตำบลยางเนิ้ง ตำบลหนองผึ้ง และ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยวางแผนและรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน พบว่า ผลิตภัณฑ์ยาหม่องเสลดพังพอน มี 3 ชนิด ได้แก่ ยาหม่องเสลดพังพอนแบบขี้ผึ้งขนาด 55 กรัม ขนาด 25 กรัม และแบบน้ำขนาด 3 มิลลิลิตร โครงการใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,000 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของยาหม่องเสลดพังพอนแบบขี้ผึ้งขนาด 55 กรัม 25 กรัม และแบบน้ำขนาด 3 มิลลิลิตรเท่ากับ 32.95 19.81 และ 7.34 บาท แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอนมีต้นทุนที่ต่ำ มีโอกาสในการสร้างกำไรจากการประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจได้
       ผลการศึกษาพบว่า กระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการ เท่ากับ 111,471.84 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.25 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 84,860.35 บาท และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 28.08 จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินผ่านกระบวนการวิจัยนี้ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอนมีการรวบรวมข้อมูลการบัญชีอย่างเป็นระบบ สมาชิกมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์จากการวิจัยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินได้ สามารถเปรียบเทียบอัตรากำไรส่วนเกินต่อราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดประกอบกับการวางแผนส่งเสริมการจัดจำหน่ายยาหม่องแบบน้ำทำให้ยอดขายสูงขึ้น และมีกำไรส่วนเกินสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เจนจิรา ถาปินตา, ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อาจารย์เจนจิรา ขันแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ประเทศไทย

References

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ทีเอส อินเตอร์-พริ้นท์ จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28