การศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • สุภาวดี สมศรี สมศรี วิชาการบัญชี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คำสำคัญ:

การจัดทำบัญชี, แนวปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บทคัดย่อ

       การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นักวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำไปสัมภาษณ์ข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 คน ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าว ทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการบันทึกบัญชีตามรูปแบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามคำสอนแนะของเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการจัดทำบัญชีแบบครบวงจร ซึ่งมีเพียงการจดบันทึกบัญชีใน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมสินค้า ทะเบียนคุมวัตถุดิบ ทะเบียนสมาชิกและหุ้น และจากการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นและความสามารถในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มไม่มีความรู้ในการจัดทำบัญชี มีความสามารถในการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุที่มาก ซึ่งไม่สามารถทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก สามารถจดบันทึกสมุดบัญชีได้ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่สามารถจัดทำเป็นรายงานทางการเงินที่สามารถนำผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ มาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มในอนาคตได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชลกนก โฆษิตคณิน, ชนิดาภา ดีสุขอนันต์ และวรเทพ ตรีวิจิตร. (2560). ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม. วารสาร Veridian E Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10(3), 2138-2150.

บันเฉย ศรีแก้ว และคณะ. (2559). การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่มบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 22(2), 121-130.

สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563. จาก www.ldd.go.th

สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน. (2562) . คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2562. สืนค้นเมื่อ 30 กันยายน 2563. จาก www.cad.go.th.

ไฮดา สุดินปรีดา. (2563). ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11, 1735-1745.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28