ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): January – June

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): January – June

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย