การประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • สาวิตรี บรรจงรอด

คำสำคัญ:

กิจกรรมลดเวลาเรียน, กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความเหมาะสมและความพร้อมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ 2) ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ และ 3) ด้านความสำเร็จของโครงการ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน ครู 85 คน และนักเรียน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความเหมาะสมและความพร้อมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และตารางเรียนมีความสอดคล้องกับแนวทางการปรับลดเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ความเหมาะสมของแผนการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ และความพร้อมของครูผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนความพร้อมของอาคารสถานที่ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมของงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ความเหมาะสมของการวัดและประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ความเหมาะสมของการวัดและประเมินกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ และความเหมาะสมของการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3) ด้านความสำเร็จของโครงการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสวดมนต์ผ่านเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับพอใจทุกกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย