รูปแบบการบริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

ผู้แต่ง

  • พระครูสังฆรักษ์เพชรกำแพง บุญมา

คำสำคัญ:

การบริหาร, โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหาร และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 7 คน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ด้านความถูกต้องและความเหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 3 ประเมินร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) โดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คน โดยใช้แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน ผู้บริหารมีจัดทำกรอบในการบริหารด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ งานบริหารบุคคลมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา และมีการบริหารงานการเงิน งบประมาณอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบหลักที่ 1 คือ ภารกิจหลักของโรงเรียน มี 4 ด้าน คือ การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ องค์ประกอบหลักที่ 2 คือ กระบวนการบริหารงานที่เป็นภารกิจหลักของโรงเรียน มี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข และองค์ประกอบหลักที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มี 4 ด้าน คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ความรู้ ความสามารถ และทักษะการสอนของครู ความพร้อมของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ และการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ผลการประเมินรูปแบบด้านความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ พบว่าทั้ง 2 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย