การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยาในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์

บทคัดย่อ

       การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยา ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยา และ 2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยา ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         ผลการศึกษา พบว่า

         การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยา พบว่า มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การถ่ายทอดภายในกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพ และการถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีการบรรยาย สาธิต และลงมือปฏิบัติจริง เน้นประเด็นการเตรียมวัตถุดิบและกระบวนการผลิต มีเป้าหมายของการถ่ายทอด เพื่อพัฒนา สืบทอด และอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของ ไข่เค็มไชยา

         การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยา พบว่า การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 3 ภาคส่วน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น ลักษณะการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนนั้น ๆ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสืบทอด และการอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของไข่เค็มไชยา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย