บทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • กชกร สุขทรัพย์

คำสำคัญ:

บทบาท, การเป็นตัวแทนประชาชน, สมาชิกสภาของเทศบาลตำบล

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 12 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

      ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคล้ายกัน คือ สมาชิกสภาเทศศบาล มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของประชาชน เนื่องจากการที่ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทน ทำให้ได้มีการพบปะพูดคุย และรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นผลที่นำไปสู่การเสนอแผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ด้วยสมาชิกสภาของเทศบาล มองว่าตนเองเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้าไป เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในสภา ซึ่งเปรียบเสมือนกับฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนนั้น ๆ ให้เดินหน้า และพัฒนาภายใต้ระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสมาชิกสภาบางส่วนที่มีอายุมากไม่ได้เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากมีอายุมากแล้วนั่นเอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย