ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

คำสำคัญ:

การเมืองภาคพลเมือง, ประชาชน, เทศบาลพรหมบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลุ่ม/องค์กร ด้านพื้นที่สาธารณะ ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม และด้านความเป็นพลเมือง

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 356 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{X}=3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกลุ่ม/องค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=3.70) รองลงมา คือ ด้านความเป็นพลเมือง (gif.latex?\bar{X}=3.41) ด้านพื้นที่สาธารณะ (gif.latex?\bar{X}=3.32) และด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม (gif.latex?\bar{X}=3.31) ตามลำดับ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย