ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ลัทธิกาล ศรีวะรมย์

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการร้านอาหารและผู้จัดการร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี 270 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .916 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test (One-way ANOVA)

         ผลการวิจัย พบว่า

  1. ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  2. เปรียบเทียบปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทร้านอาหารต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
  3. ปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี คือ 1) รายได้เฉลี่ยต่อร้านของร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี มีทิศทางลดลง ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหญ่หันมาเจาะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็ก 2) สถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น 3) การยกระดับสตรีทฟู้ด (Street food) กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงการมีอำนาจในการเลือกซื้อยิ่งขึ้น 4) เกิดการแข่งขันโดยการใช้แอปพลิเคชัน Food Delivery สำหรับสั่งอาหาร มีการบริการอย่างแพร่หลายให้ลูกค้าสามารถสั่งเมนูเด็ดจากร้านอาหารโดยไม่ต้องไปเอง 5) การตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการมีคู่แข่งในตลาดนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย