โมดูลการสอนดนตรีพื้นบ้านจีนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยหลินหนาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ผู้แต่ง

  • ช่าง ไห่

คำสำคัญ:

โมดูลการสอนดนตรี ดนตรีพื้นบ้านจีน รายวิชานาฏศิลป์, มหาวิทยาลัยหลินหนาน

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของ โมดูลการสอนดนตรีพื้นบ้านจีนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยหลินหนาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ที่มีประสิทธิภาพ(E1/E2) กำหนดเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโมดูลการสอนดนตรีพื้นบ้านจีนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์ มีสมมติฐานอยู่ในระดับมากขึ้นไป ใช้กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจำนวน 30 คน คือ นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 1 ที่เลือกเรียนวิชานาฏศิลป์ ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดการสอนดนตรีพื้นบ้านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัย พบว่า 1) โมดูลการสอนดนตรีพื้นบ้านจีนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยหลินหนาน มีประสิทธิภาพ 93.25/91.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโมดูลการสอนดนตรีพื้นบ้านจีนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}= 4.79, S.D. = 1.37)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย