ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง

  • ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, บทบาทผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้นำในองค์กรรัฐ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการสร้างสัมพันธภาพและคุณภาพการให้บริการในมุมมองของการใช้ระบบสังคมแห่งความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเข้ามาแทนระบบการทำงานโดยข้าราชการ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 6 ประเด็น โดยเริ่มจาก 1) ความโดดเด่นของภาคราชการยุคใหม่ ลักษณะการมีอิทธิพลที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญที่ฝังลึกขององค์กร ประเด็นการนำเสนอในบทความได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด และข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 2) หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3) รูปแบบการบริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 การตอบสนองขององค์กรภาครัฐ การสร้างความเปลี่ยนแปลง 4) ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาลักษณะของภาวะผู้นำ ทักษะที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้นำองค์กรภาครัฐ 5) การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ 6) ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารองค์กรภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางในการนำบุคลากรและองค์กรก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย