รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

ผู้แต่ง

  • ปกรณ์ ทองมุณี

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, เทคโนโลยีที่ใช้ในภารกิจตำรวจยุคไทยแลนด์ 4.0

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0 และนำความรู้ที่ได้มาสรุป สังเคราะห์ประเด็นที่สำคัญ ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้มีการร่างรูปแบบโดยการอบรมระยะสั้น ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

         ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย