ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
Vol.12 No.2 July-December 2023
ISSN 2286-8860
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย