ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
  • สุนันทา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ นักวิจัยอิสระ
  • ยงยุทธ์ หอมทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

คำสำคัญ:

ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs, ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 700 คน ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจำนวน 286 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One-way ANOVA)
      ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ใช้เวลาทำงาน 51-60 ชั่วโมง/สัปดาห์ อายุของกิจการอยู่ที่ 6-10 ปี จำนวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ลงทุนของกิจการ 500,001-1,000,000 บาท ประเภทของธุรกิจ คือ การบริการ มีลักษณะการดำเนินงานแบบเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และเคยทำงานที่อื่น ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน (Financing) ค่าเฉลี่ยมากที่สุด

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2565). กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 2565. สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ในประเทศไทย. https://shorturl.asia/gqpR3.

ชนิตา เสถียรโชค. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์บน Lazada. [การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธนะพัฒน์ วิริต. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จการดำเนินธุรกิจ (SMEs) จากสภาวะ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 6(2), 458-473.

มาลี พรหมชะอ้อน และ ศิขรินทร์ เที่ยงทัต. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. บริหารธุรกิจบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. https://shorturl.asia/Jk0xA.

วารุณี กุลรัตนาวิจิตรา. (2560). ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ประเภทบริการ). [การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมทบ แก้วเชื้อ และคณะ. (2562). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 15(2), 1 - 44.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2563). งานพัฒนาองค์ความมรู้สำหรับ SME (Knowledge Center). htps://www.sme.go.th/th/.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.(2565). จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2555-2565. https://data.go.th/dataset/https-sme-go-th-th-page-php-modulekey-348.

สุณิสา ตรงจิตร์. (2559). ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace). [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28