การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม: การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง

  • สุธน วงค์แดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม, นักศึกษาวิชาชีพครู, การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

บทคัดย่อ

       บทความนี้นำเสนอแนวคิดและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม การวางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงบทวิเคราะห์ และแนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของการนำไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
      การจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการการเรียนรู้ทางวิชาการกับการบริการสังคมในชุมชนเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายของหลักสูตรผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้สอน นักศึกษา และชุมชน จะช่วยให้เกิดการนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปสู่การประยุกต์ใช้ในภาคสนาม และสะท้อนผลสิ่งที่ได้คิดและลงมือทำอย่างมีความหมาย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืนและท้าทาย การเรียนรู้แบบบริการสังคมจึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้สู่การบริการสังคม การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตครูดี ครูเก่ง และการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงต้องส่งเสริมคุณลักษณะครูที่ดีออกสู่สังคม เป็นการบูรณาการทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อยู่ในรายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ และทักษะร่วมแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน และสะท้อนจากประสบการณ์ที่ได้รับผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

References

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (2566, 13 ธันวาคม). รายงานประจำปี 2563. https://educ.chandra.ac.th/index.php/2022-03-03-02-34-58.

ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ และประสาท เนืองเฉลิม. (2564). การเรียนรู้โดยการบริการสังคมกับการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(2), 1-10.

ชิรวัฒน์ นิจเนตร. (2561). การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม: ทางเลือกหนึ่งในการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 5(1), 1-32.

จริยภัทร รัตโณภาส และกนิกนันต์ กล้าหาญ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการปรับตัวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบริการสังคมในรายวิชาศึกษาทั่วไป.วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ฉบับออนไลน์, 12(35), 117-127. https://jci.snru.ac.th.

ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์. (2557). ผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. [วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต]. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

ทิศนา แขมมณี. (2562). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 23. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนีนาฏ ณ สุนทร. (2561). USC–Service Learning Model: สู่การพัฒนานักศึกษาในยุค Thailand 4.0. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(3), 325-344.

ธัญญาพร ก่องขันธ์ และคณะ. (2562). การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจิตอาสา โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม(Service learning): กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารบัณฑิตศึกษา, 16(73), 50-57.

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน ชิสาพัชร์ ชูทอง และละมาย จันทะขาว. (2564). กระบวนทัศน์ใหม่:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคมสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 63 (40),1, 62-76.

ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และธีรศาสตร์ คณาศรี. (2560). การบริการสังคมกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11 (2), 7-16.

ประสาท เนืองเฉลิม. (2558ก). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคมสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ .วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 9(19), 30-39.

ประสาท เนืองเฉลิม. (2558ข). การเรียนรู้โดยการบริการสังคม. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, 2(1), 9-18.

ปราณี อัศวภูษิตกุล. (2562). การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 12(1), 98-111.

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). (2566, 20 กรกฎาคม). http://www.sru.ac.th/files/20190306-goverment-plan-university-20-year-upadte.pdf.

เรวดี จันทเปรมจิตต์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561,20 เมษายน). สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านสู่การพัฒนาการศึกษา. https://shorturl.asia/kXGwN.

Aramburuzabala, P., McIlrath, H. & Opazo, H. (Eds.) (2019). Embedding service-learning in european higher education: Developing a culture of civic engagement. London, UK.

Bednar, S. & Simpson, N. B. (2013, December 4). Incorporating community-based learning in a course on the economics of poverty. https://www.aeaweb.org/conference/2014/retrieve.php?pdfid=214.

Bringle, R.G.; Clayton, P.H. (2021). Civic learning: A sine qua non of service learning. Front. Educ. 2021, 6, 606443.

Cazzell, M., et al. (2014). Transformation of, in, and by learning in a service-learning faculty fellows program. Journal of Service-Learning in Higher Education, 3, 30-46.

Center for Community Engagement and Career Education. CSUB. (2012, August 29). Internship, service-learning,and volunteer programs: Policy and process guidelines. http://www.csub.edu/cece.

Center for Service Learning and Civic Engagement, University of Cincinnati. (2014, May). Faculty Workbook: Using P.A.R.C. Model for SL Course Design. http//www.servicelearningnetwork.org/wp-content/uploads/2014.

Center for Teaching and Learning, University of Washington. (2012). Service Learning. http//www.washington.edu/teaching resources.

Coverdell, P.D. (2010, June). What is service-learning?. http://www.peacecorps.gov/www/service/whatservic.html

Furco, A. and Norvell, K. (2019). What is service learning? making sense of the pedagogy and practice. In Embedding Service Learning in European Higher Education; Aramburuzabala, P., McIlrath, L., Opazo, H., Eds., (pp.13-35). Routledge: London, UK.

Kasinath H. M. (2013). Service Learning: Concept, Theory and Practice. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), 2(2), 1-7.

Martín-Garin, A. et al. (2022). Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Building in Higher Education. Sustainability Journal, 13(18), 10203.

Maravé-Vivas, M. et al. (2022). A Longitudinal Study of the Effects of Service Learning on Physical Education Teacher Education Students. Frontiers in Psychology. 2022, 13, 787346.

Meyers, S. A. (2009). Service learning as an opportunity for personal and social transformation. Internal Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(3), 373-381.

National Youth Leadership Council. (2010, August 10). The Service Learning Cycle. http//www.nylc.org/sites/nylc.org/files/SLCycle_2PgHandOut.pdf.

Nuangchalerm, P. & Chansirisira, P. (2012, August). Community service and university roles: An action research based on the philosophy of sufficiency economy.US-China Education Review, 2(4), 453-459.

Osman, R., & Petersen, N. (2013). Service learning in South Africa. Cape Town, Southern Africa: Oxford University Press.

Peter Felten, Patti H. Clayton. (2011). Service-learning: New Directions for Teaching and Learning. Research Article Volume 2011(128), 75-84.

Point of Light and Hasbro Children’s Fund, University of Cincinnati. (2017, June 8). IPARDE Resources. www.generation.org/iparde.

Project Learning Tree. (2023, July 2). Six steps for successful service learning. https://www.plt.org/educator-tips/6-steps-for-successful-service-learning.

Resch, K., Knapp, M. (Eds.) (2020). Service learning-A workbook for higher education. An output of the engage students’ project. ZFHE, 13(2), 127–139.

Richards, R. et al. (2020). Preserve teacher’s perspectives and experiences teaching personal and social responsibility. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(2), 188-200.

The Office of Service-Learning at the University of Georgia. (2023, April 20). Service-learning. https://servicelearning.uga.edu/Service-learning.

The Science Education Resource Center. (2018, April 20). What is service-learning?. https://serc.carleton.edu/introgeo/service/what.html.

The Texas Center for Service-learning. (2009). Learn and Serve Texas. Education Service Center.

University of North Georgia. (2022, July 3). Service-learning-tool-kit. https://shorturl.asia/R3k2w

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28