ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565
Vol.11 No.1 January – June 2022
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย