การศึกษาจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • อภิชาติ ศิริบุญญกาล วิทยาลัยทองสุข
  • อุไรวรรณ เตียนศรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  • อุไรวรรณ พงศ์สุภากุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

จริยธรรม, บุคลากร, เทศบาลตำบลบางม่วง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งที่จะศึกษาด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี จำนวน 163 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้ทำการทดสอบค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.971 จากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสังเกต ดังนี้    

            ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ด้านมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านมีความยุติธรรม และด้านการเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ตามลำดับ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรเป็นต้นแบบแห่งการเป็นแหล่ง คุณธรรม จริยธรรม มีป้ายรณรงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ เช่น เขตปลอดสุรา เขตปลอดการพนัน และเขตปลอดเรื่องชู้สาว  เป็นต้น

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). 200 ปีการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.

นภดล เทียนเพิ่มพูล. (2546). การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรมสำ หรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

พัฒนะ จ้างประเสริฐ. (2014). จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และความคิดเห็นของประชาชนต่อจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. (2556). หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมศาสตรศึกษา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

อนุชา กิตติชัยชาญ และคณะ. (2559) .คุณลักษณะของบัณฑิตสถาบันการพลศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้ผลิตบัณฑิต. เชียงใหม่: สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29